Προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ στα ΕΛΤΑ στην Αττική αλλά και σε όλη την επικράτεια με τις συμβάσεις να είναι 2 μηνών και το σύνολο των προσλήψεων να είναι για άτομα χωρίς πτυχίο.Οι θέσεις αφορούν θέσεις διανομέων, εσωτερικής εκμετάλλευσης, διακομιστών και οδηγών.

Δείτε την λίστα με τις προκηρύξεις:

Για ΔΕ Εσωτερικής Εκμετάλλευσης και ΥΕ Διαμετακομιστών δείτε εδώ.

Για τους Οδηγούς δείτε εδώ.

Για τους Διανομείς δείτε εδώ.

 

Για ΔΕ Εσωτερικής Εκμετάλλευσης δείτε εδώ.

Για την Αλεξανδρούπολη δείτε εδώ.

Για το Διδυμότειχο δείτε εδώ.

Για την Ορεστιάδα δείτε εδώ.

Για το Σουφλί δείτε εδώ.

Για τη Δημοτική Ενότητα Φερών δείτε εδώ.

Για την Ξάνθη δείτε εδώ.

Για το Κ. Νευροκόπι δείτε εδώ.

Για το Δ. Μαρωνίας-Σαπών δείτε εδώ.

Για Θάσο και Καβάλα δείτε εδώ.

Για το Ωραιόκαστρο δείτε εδώ.

Να σημειωθεί ότι ήδη έχουν ανακοινωθεί ακόμη 31 προσλήψεις στα ΕΛΤΑ, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό των προσλήψεων σε 364.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει να εκτελέσουν τα καθήκοντα της θέσης που επιλέγουν και να είναι ηλικίας 18-65 ετών.

∆εκτοί στη διαδικασία επιλογής γίνονται οι υποψήφιοι που είναι Έλληνες πολίτες.

∆ικαίωµα στη διαδικασία έχουν και οι πολίτες των άλλων κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό τους περιορισµούς του άρθρου 1, παρ.1 του Ν 2431/1996.

Γίνονται επίσης δεκτοί οµογενείς από τη Βόρειο Ήπειρο, Κύπριοι οµογενείς και οµογενείς αλλοδαποί που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίµβρο και Τένεδο και οµογενείς εξ Αιγύπτου, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό Ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων κατά το γένος και τη συνείδηση αποδεικνύεται µε άλλους τρόπους.

Για τους υποψήφιους χωρίς την Ελληνική ιθαγένεια απαιτείται η γνώση της Ελληνικής γλώσσας σε βαθµό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της οικείας ειδικότητας. ∆εν απαιτείται η απόδειξη γνώσης της Ελληνικής γλώσσας για Βορειοηπειρώτες, Κύπριους οµογενείς και οµογενείς αλλοδαπούς που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίµβρο και Τένεδο και οµογενείς εξ Αιγύπτου.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι υποψήφιοι για την Ειδικότητα ∆Ε ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ και ΥΕ ∆ΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΤΩΝ θα πρέπει να καταθέσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά σε φωτοαντίγραφο.
1. Αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, στην οποία εκτός της Ειδικότητας θα δηλώνουν ότι δεν έχουν κώλυµα πρόσληψης κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα και ότι το αµέσως προηγούµενο δωδεκάµηνο δεν απασχολήθηκαν σε ∆ηµόσια Υπηρεσία ή Νοµικό Πρόσωπο του άρθρου 14, παρ.1 του Ν.2190/94 µε την ιδιότητα του εποχικού εργαζόµενου ή για την κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών.
2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της Αστυνοµικής Ταυτότητας, ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρµόδιας αρχής ή των κρισίµων σελίδων του διαβατηρίου (δηλαδή αυτών που αναφέρονται ο αριθµός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου).
3. Ευκρινές φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών .
4. Τα απαραίτητα για την απόδειξη της εµπειρίας δικαιολογητικά, σύµφωνα µε τον Πίνακα Γ (εµπειρία και τρόπος απόδειξης). Ανώτατο όριο εµπειρίας: εξήντα (60) ακέραιοι µήνες.

Οι υποψήφιοι για την Ειδικότητα ∆Ε Ο∆ΗΓΩΝ θα πρέπει να καταθέσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά σε φωτοαντίγραφο, χωρίς επικύρωση.
1. Αίτηση-υπεύθυνη δήλωση , στην οποία εκτός της Ειδικότητας θα δηλώνουν ότι δεν έχουν κώλυµα πρόσληψης κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα και ότι το αµέσως προηγούµενο δωδεκάµηνο δεν απασχολήθηκαν σε ∆ηµόσια Υπηρεσία ή Νοµικό Πρόσωπο του άρθρου 14, παρ.1 του Ν.2190/94 µε την ιδιότητα του εποχικού εργαζόµενου ή για την κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών.
2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της Αστυνοµικής Ταυτότητας.
3. Αντίγραφο του τίτλου σπουδών.
4. Ισχύουσα επαγγελµατική άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας.
5) Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ) η κατοχή του οποίου αποδεικνύεται είτε µε την κατάθεση ∆ελτίου Επιµόρφωσης Οδηγού, το οποίο να είναι σε ισχύ και το οποίο εκδίδεται από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας στην περιοχή της οποίας βρίσκεται η κατοικία του ενδιαφερόµενου, είτε µε την καταχώρηση επί του εντύπου της άδειας οδήγησης του Κοινοτικού αριθµού «95» δίπλα στην Κατηγορία Γ.
6) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ και η οποία εκδίδεται από τη ∆ιεύθυνση Οργάνωσης και Πληροφορικής του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων.
7) Τα απαραίτητα για την απόδειξη της εµπειρίας δικαιολογητικά, σύµφωνα µε τον πίνακα Γ (εµπειρία και τρόπος απόδειξης).
Ανώτατο όριο εµπειρίας: εξήντα (60) ακέραιοι µήνες.

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν µαζί µε τα σχετικά δικαιολογητικά αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς
πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΑ Α.Ε., Περιφερειακή ∆ιεύθυνση
Ταχυδροµικών Λειτουργιών Αττικής, οδός Κουµουνδούρου 29 (όπισθεν Εθνικού Θεάτρου), ος όροφος, ΑΘΗΝΑ, ώρες υποβολής 08.30 – 13.30 (τηλ. επικοινωνίας: 210 – 33 53 859, κ.
Θωµάς Παππάς).

Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι επτά (7) ηµέρες (υπολογιζόµενες ηµερολογιακά) και αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της τελευταίας ανάρτησης της παρούσας, δηλαδή αρχίζει από 30 Ιανουαρίου 2020 και λήγει στις 05 Φεβρουαρίου 2020 .

Οι υποψήφιοι για την Ειδικότητα ∆Ε ∆ΙΑΝΟΜΕΩΝ θα πρέπει να καταθέσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά σε φωτοαντίγραφο.
1. Αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, στην οποία εκτός της Ειδικότητας θα δηλώνουν ότι δεν έχουν κώλυµα πρόσληψης κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα και ότι το αµέσως προηγούµενο δωδεκάµηνο δεν απασχολήθηκαν σε ∆ηµόσια Υπηρεσία ή Νοµικό Πρόσωπο του άρθρου 14, παρ.1 του Ν.2190/94 µε την ιδιότητα του εποχικού εργαζόµενου ή για την
κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών.
2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της Αστυνοµικής Ταυτότητας, ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρµόδιας αρχής ή των κρισίµων σελίδων του διαβατηρίου (δηλαδή αυτών που αναφέρονται ο αριθµός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου).
3. Ευκρινές φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών .
4. Ισχύουσα άδεια οδήγησης µοτοσικλέτας.
5. Τα απαραίτητα για την απόδειξη της εµπειρίας δικαιολογητικά σύµφωνα µε τον πίνακα Γ
(Εµπειρία και τρόπος απόδειξης) .
Ανώτατο όριο εµπειρίας εξήντα (60) ακέραιοι µήνες.

Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι επτά (7) ηµέρες (υπολογιζόµενες ηµερολογιακά) και αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της τελευταίας ανάρτησης της παρούσας, δηλαδή, αρχίζει 30-01-2020 και λήγει 05-02-2020.