Αρχική Οικονομία ΕΛΓΕΚΑ: Στα 0,38 ευρώ η τιμή διάθεσης νέων μετοχών

ΕΛΓΕΚΑ: Στα 0,38 ευρώ η τιμή διάθεσης νέων μετοχών

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η ΕΛΓΕΚΑ ανακοινώνει ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του στις 23.06.2021 αποφάσισε, μεταξύ άλλων, τα εξής σχετικά με τη διάθεση νέων μετοχών από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

Αναφορικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας μέχρι του ποσού των Ευρώ 6.854.658,48 με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει, και την έκδοση έως 28.561.077 νέων κοινών ονομαστικών, μετά ψήφου, μετοχών, ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,24 η κάθε μία, σε αναλογία εννέα (9) νέες μετοχές για κάθε δέκα (10) παλαιές μετοχές (στο εξής οι «Νέες Μετοχές») που αποφάσισε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 11.12.2020 της Εταιρίας και σε συνέχεια σχετικής εξουσιοδότησης της ως άνω Γενικής Συνέλευσης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας να ορίσει την τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών (και ως εκ τούτου τα συνολικά αντληθέντα από την αύξηση κεφάλαια, όπως αυτά θα διαμορφωθούν), το Διοικητικό Συμβούλιο όρισε την τιμή διάθεσης σε τριάντα οκτώ λεπτά του Ευρώ (€ 0,38) ανά Νέα Μετοχή (στο εξής η «Τιμή Διάθεσης»).

Μετά την ως άνω αύξηση και σε περίπτωση που αυτή καλυφθεί πλήρως, το ποσό της ονομαστικής αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας θα ανέλθει σε ποσό Ευρώ 6.854.658,48 και θα συγκεντρωθεί με την έκδοση 28.561.077 νέων κοινών ονομαστικών, μετά ψήφου, μετοχών, ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,24 η κάθε μία.

Με βάση την Τιμή Διάθεσης των Νέων Μετοχών, τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια, σε περίπτωση που η αύξηση καλυφθεί πλήρως, θα ανέλθουν σε ποσό € 10.853.209,26.

Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των Νέων Μετοχών και της Τιμής Διάθεσης, σε περίπτωση που η αύξηση καλυφθεί πλήρως, συνολικού ποσού Ευρώ € 3.998.550,78 θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Η ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης και προεγγραφής και η περίοδος διαπραγμάτευσης του δικαιώματος προτίμησης στο Χ.Α. θα γνωστοποιηθούν στο επενδυτικό κοινό με νεότερη ανακοίνωση, όπως προβλέπεται.