Αρχική ΑΣΕΠ ΕΚΤΑΚΤΟ – ΑΣΕΠ: «Λήγουν» οι αιτήσεις για 170 θέσεις εργασίας δίχως πτυχίο!

ΕΚΤΑΚΤΟ – ΑΣΕΠ: «Λήγουν» οι αιτήσεις για 170 θέσεις εργασίας δίχως πτυχίο!

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τις 170 νέες θέσεις εργασίας που είχε ανακοινώσει ο δήμος Αθηναίων, για δύο ειδικότητες, χωρίς πτυχίο.

Οι προσλήψεις αφορούν θέσεις, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 170 ατόμων για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Αθηναίων, που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών.

Οι ειδικότητες των θέσεων αφορούν οδηγούς και εργάτες καθαριότητας.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει οκτάμηνη σύμβαση εργασίας.

Η υποβολή των αιτήσεων ξεκίνησε την Πέμπτη 9 Μαρτίου και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η Δευτέρα 20 Μαρτίου 2023.

Οι θέσεις εργασίας στο δήμο Αθηναίων

  1. ΔΕ Οδηγών Γ’ ή C’ Κατηγορίας (Με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) – 50 θέσεις
  2. ΥΕ Εργατών Καθαριότητας – 120 θέσεις

Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη των θέσεων ΕΔΩ

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2 ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Αθηναίων – Λιοσίων 22 Αθήνα, Γραφείο Πρωτοκόλλου, Διεκπεραίωσης και Αρχείου 2ος Όροφος,

είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Αθηναίων, Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438, Αθήνα, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Τμήμα Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου, υπόψη κου Γιαννέλη (τηλ. επικοινωνίας: 2105277450, 2105277480, 2105277452, 2105277484, 2105277509, , 2105277510, 2105277514, 2105277516, 2105277520).

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ).

Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Κατ’ εξαίρεση, σώρευση θέσεων δύο κατηγοριών και συγκεκριμένα κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ.