Αρχική Επιχειρήσεις ΕΚΤ σε τράπεζες: Μην διανέμετε μερίσματα μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2021

ΕΚΤ σε τράπεζες: Μην διανέμετε μερίσματα μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2021

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) συνέστησε σήμερα οι τράπεζες να επιδείξουν εξαιρετική σύνεση όσον αφορά τα μερίσματα και τις εξαγορές μετοχών. Για το σκοπό αυτό, η ΕΚΤ ζήτησε από όλες τις τράπεζες να εξετάσουν το ενδεχόμενο να μην διανέμουν μερίσματα μετρητών ή να πραγματοποιήσουν εξαγορές μετοχών ή να περιορίσουν τέτοιες διανομές, έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2021.

Η σύσταση αντικατοπτρίζει επίσης μια αξιολόγηση της σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος και έγινε σε στενή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου.

Δεδομένης της συνεχιζόμενης αβεβαιότητας για τις οικονομικές επιπτώσεις του κορονοϊού, η ΕΚΤ αναμένει ότι τα μερίσματα και οι αγορές ίδιων μετοχών θα παραμείνουν χαμηλότερα του 15% των συνολικών κερδών για τη χρήση 2019-2020 και όχι υψηλότερα από 20 μονάδες βάσεις του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας, όποιος είναι χαμηλότερα.

Οι τράπεζες που σκοπεύουν να πληρώσουν μερίσματα ή να αγοράσουν μετοχές πρέπει να είναι κερδοφόρες και να έχουν ισχυρά κεφάλαια. Αναμένεται να επικοινωνήσουν με την Κοινή Εποπτική Ομάδα τους για να συζητήσουν εάν το επίπεδο της προβλεπόμενης διανομής είναι συνετό. Οι τράπεζες πρέπει να απέχουν από τη διανομή προμερισμάτων από τα κέρδη τους το 2021.

Η ΕΚΤ τονίζει πως η προηγούμενη σύσταση για μια προσωρινή αναστολή όλων των μερισμάτων και των αγορών ίδιων μετοχών της 27ης Μαρτίου, και η επακόλουθη επέκταση της στις 28 Ιουλίου, αποτυπώνουν τις εξαιρετικές και δύσκολες συνθήκες που αντιμετώπισε η οικονομία το 2020.

Στην αναθεώρηση της σύστασης της, η ΕΚΤ αναγνωρίζει την μειωμένη αβεβαιότητα σε μακροοικονομικές προβλέψεις. Παρά τις συνεχιζόμενες προκλήσεις, οι αναθεωρημένες εκτιμήσεις βρίσκονται κοντά στο κεντρικό σενάριο που χρησιμοποιείται στην ανάλυση ευπάθειας που διεξήγαγε η ΕΚΤ στο α΄ εξάμηνο του έτους, και η οποία επιβεβαίωσε την ανθεκτικότητα του ευρωπαϊκού τραπεζικού κλάδου.

Η αναθεωρημένη σύσταση στόχο έχει να διασφαλίσει την ικανότητα των τραπεζών να απορροφούν τις ζημιές και να προχωρήσουν σε δανεισμούς για να στηρίξουν την οικονομία.

Απαιτείται συνεχής συνετή προσέγγιση, καθώς η επίδραση της πανδημίας στους ισολογισμούς των τραπεζών δεν έχει εκδηλωθεί πλήρως σε μια εποχή που οι τράπεζες επωφελούνται ακόμη από διάφορα μέτρα στήριξης και θεωρώντας ότι οι πιστωτικές απομειώσεις έρχονται με χρονική καθυστέρηση.

Η σύσταση σχετίζεται με τις τρέχουσες εξαιρετικές συνθήκες και θα παραμείνει σε ισχυρή μέχρι τον τέλος Σεπτεμβρίου 2021.

naftemporiki.gr