«Εκπνέουν» σήμερα οι 226 προσλήψεις στην Περιφέρεια Αθηνών – Πώς θα κάνετε αίτηση

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

  Στην προκήρυξη ζητούνται 17 διαφορετικές ειδικότητες. Πιο συγκεκριμένα, η προκήρυξη απευθύνεται σε αρχιτέκτονες μηχανικούς, τοπογράφους μηχανικούς, ζωγράφους, γλύπτες, ηλεκτρολόγους μηχανικούς, γραφίστες, συντηρητές έργων τέχνης, πωλητές, εργάτες και κλητήρες.

  Οι ειδικότητες

  Ειδικότερα, οι ειδικότητες που ζητούνται στη νέα προκήρυξη του υπουργείου Πολιτισμού είναι οι εξής:

  1. ΠΕ Πληροφορικής – 1 θέση
  2. ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών – 1 θέση
  3. ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών – 2 θέσεις
  4. ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών – 2 θέσεις
  5. ΠΕ Γλυπτών – 3 θέσεις
  6. ΠΕ Ζωγράφων – 4 θέσεις
  7. ΠΕ Διοικητικού  Οικονομικού – 6 θέσεις
  8. ΠΕ Οικονομικού – 8 θέσεις
  9. ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών – 1 θέση
  10. ΤΕ Πληροφορικής – 2 θέσεις
  11. ΤΕ Γραφιστών – 4 θέσεις
  12. ΤΕ Λογιστών – 8 θέσεις
  13. ΤΕ Συντηρητών Έργων Τέχνης – 4 θέσεις
  14. ΔΕ Συντηρητών Έργων Τέχνης – 5 θέσεις
  15. ΔΕ Πωλητών (Εκμαγείων) – 169 θέσεις
  16. ΥΕ Εργατών – 5 θέσεις
  17. ΥΕ Κλητήρων – 1 θέση

  Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 67 ετών και κατ’ εξαίρεση, έως 70 ετών, όσοι έχουν συμπληρώσει το 67οέτος της ηλικίας και δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί από το δημόσιο ταμείο ή άλλον ασφαλιστικό φορέα.

  Πώς θα κάνετε αίτηση

  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν και να υπογράψουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας κατά τις εργάσιμες ημέρες (από 09:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ.) μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  • Είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, σύμφωνα με το proson, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή (μετά από τηλεφωνικό ραντεβού)
  • Είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

  Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων: Ελ. Βενιζέλου 57 Τ.Κ. 10564 – Αθήνα (3ος όροφος), Τμήμα Προσωπικού, με την αναφορά ότι πρόκειται για την αίτηση υποψηφιότητας για την ΣΟΧ1/2023 .

  Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Παρασκευή, 24 Φεβρουαρίου 2023.

  Δείτε ΕΔΩ ολόκληρη την προκήρυξη.

  Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του/της υποψηφίου/ας από την περαιτέρω διαδικασία.

  Τα απαραίτητα προσόντα

  Όπως φαίνεται αναλυτικά στην προκήρυξη παραπάνω οι περισσότεροι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν πολύ καλή γνώση της Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής, Ισπανικής ή Ρωσικής γλώσσας, ενώ οι υποψήφιοι Τεχνολογικής Εκπαίδευσης θα πρέπει επιπρόσθετε να έχουν και γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: i) επεξεργασίας κειμένων, ii) υπολογιστικών φύλλων και iii) υπηρεσιών διαδικτύο