Αρχική ΑΣΕΠ Εποχικοί: Εκπνέει η προθεσμία για τις 87 θέσεις εργασίας στο Μουσείο Ακρόπολης

Εποχικοί: Εκπνέει η προθεσμία για τις 87 θέσεις εργασίας στο Μουσείο Ακρόπολης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Εκπνέει η προθεσμία για τις αιτήσεις για 87 προσλήψεις στο Μουσείο της Ακρόπολης, οι οποίες είχαν αρχίσει ήδη από τη Μεγάλη Τρίτη και αναμένεται να ολοκληρωθούν την Πέμπτη, 6 Μαΐου 2021.

Συγκεκριμένα το Μουσείο Ακρόπολης (ΝΠΔΔ), μέσω του ΑΣΕΠ ανακοίνωσε την πρόσληψη Προσωπικού Ασφαλείας ΔΕ με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8 μήνες) συνολικά ογδόντα επτά 87 ατόμων, για την κάλυψη εποχικών/παροδικών αναγκών του Μουσείου

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 60 ετών.

Κύρια Προσόντα

Τα κύρια προσόντα που πρέπει να διαθέτουν οι υποψήφιοι είναι:

 • Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α ή Β κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή
 • Επαγγελματικής Σχολής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν 1346/1983 ή Ν 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής γλώσσας

Προσόντα Α’ Επικουρίας

Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα θα ληφθούν υπόψη τα εξής προσόντα:

 • Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφάλειας ή Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων και Υποδομών ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α ή Β κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν 1 346/1 983 ή Ν 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής γλώσσας

Προσόντα Β’ Επικουρίας

Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα

 • Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής γλώσσας

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

 • Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν και να υπογράψουν την αίτηση με κωδικό
 • Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν:

 • είτε αυτοπροσώπως μετά από τηλεφωνικό ραντεβού (τηλ: 210-9009000 εσωτ: 418 419) στο Πρωτόκολλο του Μουσείου κατά τις εργάσιμες ημέρες από τις 08.30 μέχρι τις 13.30 τηρώντας τα υγειονομικά μέτρα για τον COVID-19 (όλα τα δικαιολογητικά μέσα σε κλειστό φάκελο) είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή
 • είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
  Μουσείο Ακρόπολης Διονυσίου Αρεοπαγίτου 15 T.K 1 1 7 42 Αθήνα
  υπ’όψιν Γραμματείας Μουσείου Ακρόπολης

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Πέμπτη, 6 Μαΐου 2021.