ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Πρωτόκολλο συνεργασίας για τη διασύνδεση της επαγγελματικής εκπαίδευσης με την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας, υπέγραψαν σήμερα Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου ο Διοικητής του ΟΑΕΔ Σπύρος Πρωτοψάλτης και η Πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛΙΝΥΑΕ) Ρένα Μπαρδάνη.

Συγκεκριμένα, ο ΟΑΕΔ, ο οποίος λειτουργεί 49 Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) Μαθητείας πανελλαδικά, στις οποίες φοιτούν περίπου 8.000 μαθητές, και το ΕΛΙΝΥΑΕ, ως εξειδικευμένος φορέας σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, συμφώνησαν να συνεργαστούν για την εκπαίδευση των μαθητών σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας, με στόχο τη μείωση των εργατικών ατυχημάτων, την πρόληψη επαγγελματικών ασθενειών και τη δημιουργία εργασιακού περιβάλλοντος χαμηλού κινδύνου.

Το πρωτόκολλο συνεργασίας

Στόχος της συγκεκριμένης προσπάθειας είναι οι νέοι, που θα ασκήσουν τεχνικά επαγγέλματα να ενημερωθούν και να ευαισθητοποιηθούν, ώστε να μην υποτιμούν τον κίνδυνο και να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης.

Το πρωτόκολλο συνεργασίας, το οποίο θα ισχύσει μέχρι τη λήξη της σχολικής χρονιάς 2021–2022, περιλαμβάνει την πρώτη πιλοτική εφαρμογής ενός νέου εργαλείου εικονικής πραγματικότητας που δημιουργήθηκε σε συνεργασία του ΕΛΙΝΥΑΕ με το ΕΜΠ και ενημερωτικές διαλέξεις. Συγκεκριμένα:

1. Εκπαίδευση με εργαλεία εικονικής πραγματικότητας. Τα σύγχρονα αυτά εργαλεία εκπαίδευσης (Virtual Reality) θα χρησιμοποιηθούν στις ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ σε ειδικότητες υψηλής επικινδυνότητας, προκειμένου να ευαισθητοποιηθούν οι μαθητές και να λάβουν τις απαραίτητες γνώσεις σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας. Τις ειδικότητες στις οποίες θα εφαρμοστεί η συγκεκριμένη εκπαίδευση θα τις επιλέξει ο ΟΑΕΔ.

2. Δράσεις ευαισθητοποίησης μαθητών. Το ΕΛΙΝΥΑΕ θα πραγματοποιήσει ενημερωτικές διαλέξεις, για θέματα υγιεινής και ασφάλειας στον χώρο εργασίας, σε ΕΠΑΣ Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων και Βόλου, τις οποίες θα προσαρμόσει στις ανάγκες της κάθε εκπαιδευτικής ειδικότητας.

Ο ΟΑΕΔ θα διαθέσει τις εγκαταστάσεις για την πραγματοποίηση των διαλέξεων, τις οποίες
θα παρακολουθήσουν οι μαθητές των ΕΠΑΣ Μαθητείας.

Οι δράσεις του συγκεκριμένου πρωτοκόλλου σε συγκεκριμένες σχολές είναι πιλοτικές και οι δύο φορείς, έχουν ως στόχο να επεκτείνουν την εφαρμογή τους στο σύνολο των ΕΠΑΣ της χώρας στα επόμενα χρόνια.

Με αφορμή την υπογραφή του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας με το ΕΛΙΝΥΑΕ, ο Διοικητής ΟΑΕΔ Σπ. Πρωτοψάλτης δήλωσε πως: «σκοπός αυτής της ουσιαστικής συνεργασίας είναι η ευαισθητοποίηση, η ενημέρωση και η εκπαίδευση των μαθητών των Επαγγελματικών Σχολών Μαθητείας του ΟΕΑΔ, έτσι ώστε να προετοιμαστούν κατάλληλα σε θέματα υγείας και ασφάλειας στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον. Η εκπαίδευση των μαθητών μας αναφορικά με την εκτίμηση των κινδύνων και τη λήψη μέτρων πρόληψης και αυτοπροστασίας, έχει ως απώτερο στόχο την ελαχιστοποίηση των ατυχημάτων κατά την άσκηση του επαγγέλματος.