Αρχική Παιδεία Εγκύκλιος ΥΠΕΣ: Πως αδειοδοτούνται δημοτικοί παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί

Εγκύκλιος ΥΠΕΣ: Πως αδειοδοτούνται δημοτικοί παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Διευκρινιστική εγκύκλιο με την οποία καθορίζονται οι προϋποθέσεις αδειοδότησης και λειτουργίας  των παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών των δήμων εξέδωσε ο υπουργός Εσωτερικών Πάνος Σκουρλέτης.

Στην εγκύκλιο διευκρινίζεται ότι  στο πεδίο εφαρμογής του ΠΔ υπάγονται οι παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθµοί που θα ιδρυθούν και θα λειτουργήσουν από τους ∆ήµους και τα νοµικά τους πρόσωπα, καθώς και οι ήδη λειτουργούντες παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθµοί, ανεξάρτητα από τη νοµική τους µορφή είτε λειτουργούν εντός νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου, είτε ως υπηρεσία δήµων, είτε πρόκειται για δοµές που λειτουργούσαν στο πλαίσιο επιχείρησης και η λειτουργία τους έχει µεταφερθεί σε υπηρεσία του δήµου ή σε νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου αυτού, είτε λειτουργούν στο πλαίσιο κοινωφελούς επιχείρησης ΟΤΑ.

Επίσης , τονίζεται ότι οι δήμοι οφείλουν να συµµορφωθούν πλήρως στις διατάξεις του εντός προθεσµίας πέντε ετών από τη δηµοσίευσή του, καθώς και ότι η µη συµµόρφωση µε τις διατάξεις ΠΔ  µετά το πέρας της πενταετίας, συνεπάγεται την ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του σταθµού.

Ωστόσο  προκειµένου να διασφαλιστεί η ασφαλής για τα παιδιά λειτουργία όλων των δηµοτικών σταθµών καθ’ όλο το χρονικό διάστηµα λειτουργίας τους µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία της πλήρους κτηριακής προσαρµογής, προβλέπεται σταδιακή συµµόρφωση τους στις συγκεκριμένες διατάξεις.

 • Η πρώτη περίοδος, μέχρι 31-07-2018, αφορά την τήρηση βασικών προδιαγραφών ως προς την επικινδυνότητα του κτιρίου και την καταλληλότητα της χρήσης του
 • Η δεύτερη, προβλέπει αποκλειστική προθεσμία δύο ετών για τη συμμόρφωση σε θέματα κινητού εξοπλισμού
 • Η τρίτη, προβλέπει ορίζοντα πενταετίας για την πλήρη συμμόρφωσή τους, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι κατάλληλες κτιριακές προσαρμογές

Αναλυτικά η εγκύκλιος:

Εγκύκλιος: 26 ΘΕΜΑ: Ενηµέρωση για τις ρυθµίσεις του π.δ. 99/2017 «Καθορισµός προϋποθέσεων αδειοδότησης και λειτουργίας των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθµών που λειτουργούν εντός νοµικών προσώπων των δήµων ή υπηρεσίας των δήµων»

Σας γνωρίζουµε ότι στο ΦΕΚ 141/τ.Α΄/28.9.2017 δημοσιεύτηκε το Προεδρικό ∆ιάταγµα 99/2017, το οποίο εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση της παρ.1 του άρθρου 43 του ν.4369/2016 (Α΄13), και µε το οποίο καθορίζονται οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των παιδικών βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθµών που λειτουργούν εντός νοµικών προσώπων των δήµων ή υπηρεσίας των δήµων, οι τεχνικές προδιαγραφές, οι ειδικοί όροι καταλληλότητάς τους, καθώς και η διαδικασία ελέγχου τους.

Ειδικότερα, µε τις διατάξεις του ως άνω προεδρικού διατάγµατος καθορίζεται το θεσµικό πλαίσιο για την έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των δηµοτικών παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθµών, η οποία χορηγείται από το ∆ήµο (περ.22 παρ. 3Β του άρθρου 94 ν.3852/2010, όπως ισχύει).

Στο πεδίο εφαρµογής του υπάγονται οι παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθµοί που θα ιδρυθούν και θα λειτουργήσουν από τους ∆ήµους και τα νοµικά τους πρόσωπα, καθώς και οι ήδη λειτουργούντες παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθµοί, ανεξάρτητα από τη νοµική τους µορφή είτε λειτουργούν εντός νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου, είτε ως υπηρεσία δήµων, είτε πρόκειται για δοµές που λειτουργούσαν στο πλαίσιο επιχείρησης και η λειτουργία τους έχει µεταφερθεί σε υπηρεσία του δήµου ή σε νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου αυτού, είτε λειτουργούν στο πλαίσιο κοινωφελούς επιχείρησης ΟΤΑ.

Στα άρθρα 2 και 3 του π.δ/τος ορίζονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση της άδειας, η διαδικασία αδειοδότησης και οι τεχνικές προδιαγραφές των κτιρίων.

Με το άρθρο 4 ορίζονται οι κατασκευαστικές διατάξεις των χώρων του σταθµών, ενώ µε τις διατάξεις του άρθρου 5 καθορίζονται τα καθ’ ύλην αρµόδια όργανα ελέγχου των σταθµών, ήτοι οι τεχνικές υπηρεσίες των δήµων, οι υπηρεσίες υγειονοµικού ελέγχου της περιφέρειας και ο Κοινωνικός Σύµβουλος της Π3β/Φ.32/ΓΕΝ.31542/02 ΥΑ, όπως ισχύει.

Τέλος, οι διατάξεις του άρθρου 6 αφορούν στους ήδη λειτουργούντες δηµοτικούς παιδικούς, βρεφικούς και βρεφονηπιακούς σταθµούς και στη µεταβατική προσαρµογή τους στο πλαίσιο αδειοδότησης.

Α. Νεοϊδρυόμενοι παιδικοί, βρεφικοί, βρεφονηπιακοί σταθµοί από δήµους ή ΝΠ∆∆ και ΝΠΙ∆ αυτών:

Από την έναρξη ισχύος του προεδρικού διατάγµατος ( 28/9/2017, ηµεροµηνία δηµοσίευσης στο ΦΕΚ) για την ίδρυση και λειτουργία οιασδήποτε κατηγορίας δηµοτικού σταθµού απαιτείται η έκδοση άδειας σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις του.

Η άδεια εκδίδεται από την αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 2 του π.δ/τος.

Β. ∆ηµοτικοί παιδικοί, βρεφικοί, βρεφονηπιακοί σταθµοί που ήδη λειτουργούν κατά τη δηµοσίευση του π.δ. εντός υπηρεσίας δήµου, ή ΝΠ∆∆ δήµου ή ΝΠΙ∆ δήµου:

Σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παρ.4 του άρθρου 6 του π.δ/τος, όλοι οι Παιδικοί, Βρεφικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθµοί των δήµων και των νοµικών προσώπων αυτών που ήδη λειτουργούν, οφείλουν να συµµορφωθούν πλήρως στις διατάξεις του εντός προθεσµίας πέντε (5) ετών από τη δηµοσίευσή του.

Η µη συµµόρφωση µε τις διατάξεις αυτού µετά το πέρας της πενταετίας, συνεπάγεται την ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του σταθµού.

Ωστόσο, και προκειµένου να διασφαλιστεί η ασφαλής για τα παιδιά λειτουργία όλων των δηµοτικών σταθµών καθ’ όλο το χρονικό διάστηµα λειτουργίας τους µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία της πλήρους κτηριακής προσαρµογής, προβλέπεται σταδιακή συµµόρφωση των ανωτέρω παιδικών σταθµών προς συγκεκριµένες διατάξεις του π.δ. εντός αποκλειστικών προθεσµιών του άρθρου 6, ως ακολούθως:

 

 1. Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθµοί που λειτουργούν ως νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου των δήµων ή ως υπηρεσία αυτών (παρ.1 και 2 του άρθρου 6):

α) Έως την 31-7-2018 χορηγείται άδεια ίδρυσης και λειτουργίας στους ήδη λειτουργούντες Παιδικούς, Βρεφικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθµούς των δήµων και των νοµικών προσώπων αυτών, για τους οποίους κατά τη δηµοσίευση του π.δ/τος θέση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας επέχει η συστατική πράξη του νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου ή ο οργανισµός εσωτερικής υπηρεσίας του δήµου (σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρ.2 του άρθρου 43 του ν.4369/2016 και του άρθρου 28 του ν.4483/2017), µετά από διενέργεια αυτοψίας και σύνταξη τεχνικής έκθεσης από διπλωµατούχο Πολιτικό Μηχανικό ως προς την επικινδυνότητα του κτιρίου και την καταλληλότητα της χρήσης, εφόσον:

 • διαθέτουν πιστοποιητικό πυρασφάλειας,
 • διαθέτουν οικοδοµική άδεια ή άλλο πιστοποιητικό ή βεβαίωση νοµιµοποίησης του κτιρίου,
 • διαθέτουν µισθωτήριο συµβόλαιο σε περίπτωση ενοικίασης του κτιρίου ή απόφαση παραχώρησης των χώρων σε περίπτωση παραχώρησης ή παραχωρητήριο,
 • ελεγχθούν και προσαρµοστούν ανάλογα στις διατάξεις των στοιχείων Γ2 και ∆ του άρθρου 4 «Κατασκευαστικές ∆ιατάξεις». Οι τοίχοι των χώρων απασχόλησης θα πρέπει να είναι βαµµένοι ή να έχουν επενδυθεί µε υλικά που να έχουν χαρούµενους χρωµατισµούς, να καθαρίζονται εύκολα και να είναι κατά το δυνατό ηχοαπορροφητικά, Επιπλέον, οι σταθµοί θα πρέπει να διαθέτουν σύστηµα κεντρικής θέρµανσης που να εξασφαλίζει σε κάθε περίπτωση εσωτερική θερµοκρασία 18ο C όταν η εξωτερική είναι 0ο C, καθώς και να εξασφαλίζεται η κατάλληλη θερµοκρασία µε συστήµατα ψύξης κατά τους καλοκαιρινούς µήνες,
 • περιφραχθούν οι χώροι κάτω από οικοδοµικές προεξοχές ύψους κάτω των 2,20 µ.,
 • ελεγχθεί η ασφάλεια του εξοπλισµού υπαίθριων χώρων,
 • προσαρµοστεί ο αριθµός των φιλοξενούµενων παιδιών στη δυναµικότητα των υπαρχόντων κτιρίων.

 

β) Έως την 28-9-2019, εντός δηλαδή προθεσµίας δύο (2) ετών από τη δηµοσίευση του π.δ/τος, όλοι οι ανωτέρω παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθµοί, που έχουν αδειοδοτηθεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο υπό στοιχείο 1α της παρούσης, οφείλουν να συµµορφωθούν πλήρως στις διατάξεις των στοιχείων Β1, Β2, Β3, Β5, Γ1 και Ζ του άρθρου 4 «Κατασκευαστικές ∆ιατάξεις». Σε περίπτωση µη προσαρµογής η άδειά τους θα ανακληθεί. Ειδικότερα:

 • (Β1) Πρέπει να αποφεύγονται οι ανισοσταθµίες στους χώρους του σταθµού που είναι προσπελάσιµοι στα παιδιά. Όπου είναι απαραίτητο να υπάρχουν σκάλες, πρέπει να έχουν ασφαλή κιγκλιδώµατα, επίστρωση µε υλικά αντιολισθητικά και στρογγυλεµένες γωνίες.
 • (Β2) Κανένα κιγκλίδωµα ή άλλο προστατευτικό χώρισµα δεν πρέπει να έχει ανοίγµατα µεγαλύτερα των 12 εκ. και σκαλωτή διάταξη που να επιτρέπει το σκαρφάλωµα των παιδιών. Το ύψος των κιγκλιδωµάτων ή στηθαίων θα πρέπει να είναι 1.50 µ. τουλάχιστον.
 • (Β3) Πρέπει να αποφεύγονται οι µεγάλες τζαµαρίες και όπου αυτό δεν είναι δυνατόν πρέπει να προστατεύονται κατάλληλα µε µπάρες ή κιγκλιδώµατα µέχρι τουλάχιστον 1,50 µ. ύψος, µε κενά µικρότερα των 12 εκ., ώστε να εµποδίζεται η προσέγγιση των παιδιών. Τα τζάµια θα πρέπει να είναι ασφαλείας ή οπλισµένα ή επενδυµένα µε ειδική µεµβράνη και να φέρουν ανάλογη για κάθε περίπτωση σήµανση.
 • (Β5) Στο σταθερό τµήµα του ανοίγµατος µέχρι το ύψος αυτό, θα κατασκευάζονται προστατευτικές διατάξεις-κατασκευές (µπάρες-κιγκλιδώµατα κ.λπ.), οι οποίες δεν αφήνουν κενά µε άνοιγµα µεγαλύτερο των 12 εκ..
 • (Γ1) Τα δάπεδα των χώρων απασχόλησης, ύπνου, φαγητού και κυκλοφορίας των παιδιών θα πρέπει να είναι επιστρωµένα µε υλικά αντιολισθηρά, ζεστά στην αφή και στην όψη, που να µπορούν εύκολα να καθαρίζονται (αν είναι δυνατό χωρίς αρµούς) και να είναι ηχοαπορροφητικά.
 • (Ζ) Οι σταθµοί θα πρέπει να διαθέτουν έπιπλα κατάλληλα για τη βρεφική/νηπιακή ηλικία αντίστοιχα (βρεφικά πάρκα και καθίσµατα, κρεβατάκια, τραπεζάκια µε ανάλογο αριθµό καθισµάτων κλπ.). Τα τραπεζάκια και τα καθίσµατα θα πρέπει να είναι ελαφρά και χωρίς οξείες γωνίες. Είναι απαραίτητα ράφια, συρτάρια και ερµάρια για την τοποθέτηση παιχνιδιών και λοιπών αντικειµένων απασχόλησης (π.χ. βιβλία, χρώµατα κ.λ.π.). Όλα τα έπιπλα θα πρέπει να είναι κατασκευασµένα και βαµµένα µε υλικά µη τοξικά.

Συνεπώς, µέχρι 31.7.2018 όλοι οι δηµοτικοί παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθµοί για τους οποίους κατά τη δηµοσίευση του προεδρικού διατάγµατος θέση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας επέχει η συστατική τους πράξη (ΝΠ∆∆) ή ο οργανισµός εσωτερικής υπηρεσίας του δήµου (υπηρεσίες των δήµων), οφείλουν, προκειµένου να τους χορηγηθεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, να διαθέτουν τα δικαιολογητικά και να πληρούν τις προϋποθέσεις, όπως ορίζονται στην παρ.1 του άρθρου 6 του π.δ/τος.

Εν συνεχεία, και µέχρι 28.9.2019, οφείλουν να συµµορφωθούν στις οριζόµενες στην παρ.2 του ανωτέρω άρθρου κατασκευαστικές διατάξεις, προκειµένου να µην ανακληθεί η άδειά τους.

 

 1. Παιδικοί, Βρεφικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθµοί που εξακολουθούν να λειτουργούν στο πλαίσιο επιχείρησης ΟΤΑ ή που η λειτουργία τους µεταφέρθηκε σε υπηρεσία του δήµου ή σε νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου αυτού (παρ.3 του άρθρου 6):

Για τους παιδικούς, βρεφικούς και βρεφονηπιακούς σταθµούς που η λειτουργία τους µεταφέρθηκε σε υπηρεσία του δήµου ή σε ΝΠ∆∆ δήµου ή εξακολουθούν να λειτουργούν στο πλαίσιο δηµοτικής επιχείρησης, συνεχίζει να ισχύει η ίδια άδεια που είχαν λάβει ως νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου.

α) Έως την 28-9-2019, εντός δηλαδή διετίας από τη δηµοσίευση του προεδρικού διατάγµατος, οφείλουν να συµµορφωθούν πλήρως στις διατάξεις των στοιχείων Β1, Β2, Β3, Β5, Γ1 και Ζ του άρθρου 4 «Κατασκευαστικές ∆ιατάξεις» του π.δ/τος, και τα οποία παρατίθενται αναλυτικά στο υπό στοιχείο 1β της παρούσης. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης η άδειά τους ανακαλείται.

 

β) Στην περίπτωση, που αιτούνται αναθεώρηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας τους, εφαρµόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 2 «Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας» του π.δ/τος. Συνοψίζοντας επισηµαίνεται ότι µέχρι 28.9.2019 οι δηµοτικοί παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθµοί που έχουν άδεια ως νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και που εξακολουθούν να λειτουργούν στο πλαίσιο επιχείρησης ΟΤΑ ή που η λειτουργία τους µεταφέρθηκε σε υπηρεσία του δήµου ή σε νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου αυτού κατά τη δηµοσίευση του π.δ/τος, οφείλουν να συµµορφωθούν στις οριζόµενες στην παρ.3 του άρθρου 6 του π.δ/τος κατασκευαστικές διατάξεις, προκειµένου να µην ανακληθεί η άδειά τους.

Ο έλεγχος όλων των Παιδικών, Βρεφικών και Βρεφονηπιακών Σταθµών των δήµων και των νοµικών προσώπων αυτών που ήδη λειτουργούν, διενεργείται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 5 του παρόντος. Ειδικότερα, οι αρµόδιες τεχνικές υπηρεσίες διενεργούν τον έλεγχο κατά τα παραπάνω οριζόµενα χρονικά διαστήµατα προσαρµογής και µετά την ολοκλήρωση των επιτόπιων ελέγχων, τα τεχνικά κλιµάκια που επιθεώρησαν τους χώρους και τις κτιριακές υποδοµές των ως άνω Μονάδων υποβάλλουν τις σχετικές εκθέσεις στον Προϊστάµενο της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Οι εκθέσεις αυτές υποβάλλονται από τον Προϊστάµενο της Τεχνικής Υπηρεσίας στην αρµόδια για την αδειοδότηση υπηρεσία του δήµου και στην υπηρεσία που ασκεί την εποπτεία στους ΟΤΑ. Αρµόδια για την ανάκληση της άδειας είναι η υπηρεσία του δήµου που χορήγησε την άδεια. Παρακαλούµε να ενηµερώσετε σχετικά τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού της χωρικής σας αρµοδιότητας για τις ενέργειές τους, µε την παράκληση να επιδείξουν τη µέγιστη επιµέλεια και προσοχή για την ορθή εφαρµογή των διαλαµβανοµένων οδηγιών.

Ο Υπουργός

Παναγιώτης Σκουρλέτης