Αρχική Υπουργεία Εγκύκλιος του υπουργείου Εσωτερικών για τις εθνικές εκλογές

Εγκύκλιος του υπουργείου Εσωτερικών για τις εθνικές εκλογές

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Στην έκδοση εγκυκλίου που καθορίζει τα εκλογικά κέντρα και καταστήματα ψηφοφορίας για τις γενικές βουλευτικές εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019, εξέδωσε ο υπουργός Εσωτερικών, Αντώνης Ρουπακιώτης.

Στην εγκύκλιο υπογραμμίζεται ότι  από τις διατάξεις του άρθρου 55,του π.δ. 26/2012 ορίζεται ότι τα εκλογικά τµήµατα και τα αταστήµατα ψηφοφορίας ορίζονται µε απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη της περιφερειακής ενότηητας της έδρας του νοµού, µε την οποία γίνεται η κατανοµή των εκλογέων στα εκλογικά τµήµατα.

Επίσης σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 55 παρ. 2 όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 10 παρ.4 του ν.4239/2014, ο χρόνος έκδοσης των αποφάσεων του Αντιπεριφερειάρχη για τον ορισµό των εκλογικών τµηµάτων και καταστηµάτων ψηφοφορίας ορίζεται σε δέκα (10) ηµέρες το αργότερο µετά την έναρξη της προεκλογικής περιόδου.

Ωστόσο, επειδή η κλήρωση των µελών των εφορευτικών επιτροπών, ο διορισµός των δικαστικών αντιπροσώπων κ.λπ. γίνονται µε βάση την απόφαση ορισµού των εκλογικών
τµηµάτων και καταστηµάτων ψηφοφορίας, η ανωτέρω προθεσµία δεν πρέπει σε καµία περίπτωση να εξαντληθεί, αλλά αντίθετα οι ανωτέρω αποφάσεις σας θα πρέπει να σταλούν αµέσως µετά την προκήρυξη των εκλογών.

 ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ