Εγκρίθηκε το αίτημα χρηματοδότησης του Δήμου Κέας, για το σχέδιο  ενεργειακής αναβάθμισης δημοτικών κτιρίων, ύψους  50.482,88€, από το Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER Κυκλάδων (του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020).

Το νέο επιχειρησιακό σχέδιο που θα εκπονηθεί έχει σαν κύριο στόχο για τον Δήμο την ευαισθητοποίηση και τον εξορθολογισμό στην χρήση της ενέργειας στα δημοτικά κτίρια και τους κοινόχρηστους χώρους.

Οι επιμέρους στόχοι του Δήμου είναι:
• η εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων,
• η βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών
• η μείωση του ενεργειακού κόστους
• η ενεργειακή αυτονομία και
• η βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής

Σύμφωνα με τον Δήμο,  το μεγάλης ηλικίας και αξιόλογης αρχιτεκτονικής κτιριακό απόθεμα του, συμβάλει στην μεγάλη κατανάλωση ενέργειας, με αρνητικές επιπτώσεις στην ατμόσφαιρα και στην εκπομπή αερίων ρύπων. Στόχος είναι η ενεργειακή αναβάθμιση των ενεργοβόρων δημόσιων κτιρίων με σκοπό την επίτευξη των εθνικών στόχων που έχουν τεθεί στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ενεργειακή Απόδοση. Επιπλέον σκοπός είναι η αξιοποίηση του δυναμικού εξοικονόμησης ενέργειας και βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας στον κτιριακό τομέα.

Η Δημοτική Αρχή, λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω επέλεξε το Παλιό Δημαρχείο και το Νηπιαγωγείο Ιουλίδας, αξιολογώντας τις ενεργειακές τους καταναλώσεις και τη χρησιμότητά τους προς το κοινωνικό σύνολο. Η πρόταση αποτελείται από επεμβάσεις που κατά κύριο λόγο αφορούν σε ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις (σύστημα ψύξης – θέρμανσης και φωτισμός), καθώς και υποστηρικτικές δράσεις (υπηρεσίες Συμβούλου για ενεργειακά θέματα).