Αρχική Ασφάλιση ΕΦΚΑ: Πως θα γίνει η παρακράτηση συντάξεων που υπερβαίνουν το ανώτατο όριο

ΕΦΚΑ: Πως θα γίνει η παρακράτηση συντάξεων που υπερβαίνουν το ανώτατο όριο

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Oδηγίες με τις οποίες διασαφηνίζονται οι ρυθμίσεις που αφορούν τον περιορισμό του ανώτατου ποσού καταβολής κάθε ατομικής μηνιαίας σύνταξης ή αθροίσματος συντάξεων, από 1.6.2016 μέχρι 31.12.2018, ανακοίνωσε ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης. 

Σύμφωνα με την εγκύκλιο από 1.6.2016 στα υπερβάλλοντα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί θα πραγματοποιηθούν παρακρατήσεις από τις συντάξεις των δικαιούχων που υπερβαίνουν το ανώτατο όριο. Σύμφωνα με το νέο Ασφαλιστικό από την 1η Ιουνίου του τρέχοντος έτους, μέχρι το τέλος του 2018, η ατομική σύνταξη δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 1.767 ευρώ καθαρά (2.000 ευρώ μικτά) και τα 3.000 ευρώ εάν πρόκειται για άθροισμα συντάξεων.

Με αυτόν τον τρόπο οι αχρεωστήτως καταβαλλόμενες συντάξεις, μέχρι ποσού δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ παρακρατούνται με απόφαση της/του Προϊσταμένης/ου της αρμόδιας Διεύθυνσης Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, από τα ποσά των συντάξεων, που θα καταβληθούν κατά τους επόμενους μήνες σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις μέχρι την ολοσχερή εξόφλησή τους.

Κάθε μία από τις ανωτέρω μηνιαίες δόσεις, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα δέκατο (1/10) του ακαθάριστου ποσού της μηνιαίας σύνταξης για συντάξεις μέχρι το ποσό των χιλίων ευρώ (1.000) ευρώ και το ένα έκτο (1/6) του ακαθαρίστου ποσού της μηνιαίας σύνταξης για το μέρος εκείνο της σύνταξης που τυχόν υπερβαίνει το ποσό των χιλίων (1000) ευρώ. Σε κάθε περίπτωση το ποσό της μηνιαίας δόσης δεν μπορεί υπολείπεται του ποσού των πενήντα (50) ευρώ. Σε περίπτωση παύσης της καταβολής της σύνταξης για οποιοδήποτε λόγο, προ της ολοσχερούς εξόφλησης του αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού, το τυχόν υπόλοιπο εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων».

Με βάση τα ανωτέρω, τα ποσά που έπρεπε να μην καταβάλλονται από 1.6.2016 κατ’ εφαρμογή της κοινοποιούμενης διάταξης, θα συμψηφίζονται με τις καταβαλλόμενες συντάξεις σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις και μέχρι την εξόφληση ως εξής: α) για το μέρος του ακαθάριστου ποσού μηνιαίας σύνταξης μέχρι τα 1.000 € , παρακρατείται το ένα δέκατο (1/10) αυτής β) για το υπερβάλλον των 1.000 € ακαθάριστο ποσό μηνιαίας σύνταξης, παρακρατείται το ένα έκτο (1/6) αυτής. Σε κάθε περίπτωση το ποσό της μηνιαίας δόσης δεν μπορεί υπολείπεται του ποσού των 50 €. Στην εγκύκλιο του ΕΦΚΑ επισημαίνεται ότι η παρακράτηση θα ισχύει μέχρι τις 31.12.2018, δηλαδή εφαρμόζεται μέχρι και τη σύνταξη μηνός Δεκεμβρίου του έτους αυτού.