ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Διευκρινίσεις εξέδωσε ο ΕΦΚΑ σχετικά με το πως θα γίνεται ο υπολογισμός των συντάξιμων αποδοχών απο τους δικαιούχους και τον τρόπο που θα υπολογίζεται ο μέσος όρος των μηνιαίων αποδοχών του ασφαλισμένου.

Συγκεκριμένα αναφέρει:

Σας ενημερώνουμε ότι στο ΦΕΚ 43/28.02.2020 τ.Α’ δημοσιεύτηκε ο Ν.4670/2020 «Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και ψηφιακός ανασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) και άλλες διατάξεις».

Με τις διατάξεις του άρθρου 28 του νόμου αυτού, αντικαταστάθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 4387/2016 που αφορούσαν τον καθορισμό των συντάξιμων αποδοχών των ασφαλισμένων του ιδιωτικού τομέα οι οποίες λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του ποσού της σύνταξης.

Ως γνωστό, για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους της κύριας σύνταξης λόγω γήρατος, αναπηρίας και θανάτου για μεν τους μισθωτούς, ως συντάξιμες αποδοχές λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος των μηνιαίων αποδοχών του ασφαλισμένου σε όλο τον ασφαλιστικό του βίο, για δε τους μη μισθωτούς λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος του μηνιαίου ασφαλιστέου εισοδήματος που υπόκειται σε εισφορές καθ’ όλη τη διάρκεια του ασφαλιστικού βίου.

Για τις μεταβολές που επέρχονται με τις νέες διατάξεις σε σχέση με τις προϊσχύουσες και αφορούν κατά κύριο λόγο τον προσδιορισμό των συντάξιμων αποδοχών των αυτοαπασχολούμενων, των ελευθέρων επαγγελματιών και των ασφαλισμένων του τ. ΟΓΑ, σας κοινοποιούμε το αρ. πρωτ. Φ80000/οικ. 12708/557/26.03.2020 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων με το οποίο παρέχονται αναλυτικές οδηγίες.

Διευκρινίζουμε ότι για τους μισθωτούς δεν υπάρχει καμία διαφοροποίηση επί του θέματος.

Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι ειδικά οι διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 28 του Ν.4670/2020 σχετικά με τον προσδιορισμό των συντάξιμων αποδοχών ασφαλισμένων του πρώην ΟΓΑ οι οποίοι έχουν πραγματοποιήσει χρόνο ασφάλισης στο φορέα αυτό προ της 01.01.1998, δηλαδή πριν την σύσταση του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών, τυγχάνουν εφαρμογής για την συνταξιοδότηση ασφαλισμένων βάσει του Καν. (ΕΚ) 883/04 και των διατάξεων των ΔΣΚΑ και θα ακολουθήσουν οδηγίες από τη Γενική Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων.