Αρχική Έντυπα Δημοσίου ΕΦΚΑ: Ισχύον πλαίσιο για επιδόματα συζύγου και τέκνων του συμφώνου συμβίωσης

  ΕΦΚΑ: Ισχύον πλαίσιο για επιδόματα συζύγου και τέκνων του συμφώνου συμβίωσης

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

  Πλήρης εξομοίωση όσων έχουν υπογράψει σύμφωνο συμβίωσης με τους έγγαμους, ως προς κάθε κοινωνικό και ασφαλιστικό δικαίωμα, παροχή, υποχρέωση ή περιορισμό, θα έχουν, από την  ισχή του νέου νόμου για το Ασφαλιστικό (ν.4387/2016), και όσοι υπογράφουν σύμφωνα συμβίωσης. Σε εγκύκλιο του ΕΦΚΑ δίνεται έμφαση επίσης ότι όσοι συνταξιοδοτήθηκαν πριν από τις 12 Μαΐου 2016, ημερομηνία έναρξης του νέου Ασφαλιστικού, θα εξακολουθούν να λαμβάνουν ως προσαύξηση της σύνταξης τα επιδόματα συζύγου και τέκνων. Αυτό σημαίνει ότι από 13 Μαΐου 2016 και έπειτα θα πρέπει να ισχύουν τα εξής:

  α) Να χορηγείται προσαύξηση στη σύνταξη των ασφαλισμένων που είχαν ήδη συνταξιοδοτηθεί μέχρι και 12.5.2016, καθώς και για όσους εφαρμόζονται ως προς τον υπολογισμό της σύνταξης οι προγενέστερες του Ν. 4387/2016 διατάξεις για αντισυμβαλλόμενο μέρος του συμφώνου συμβίωσης, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι οικείες διατάξεις των φορέων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών, όπως ίσχυαν πριν την ένταξη τους στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης ως προς την προσαύξηση σύνταξης για σύζυγο. Στην εγκύκλιο τονίζεται ότι σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 7 του Ν. 4356/2015 περί λύσεως του συμφώνου συμβίωσης, αυτή επέρχεται: α) με συμφωνία των μερών, που γίνεται αυτοπροσώπως με συμβολαιογραφικό έγγραφο, β) με μονομερή συμβολαιογραφική δήλωση, εφόσον έχει επιδοθεί προηγουμένως με δικαστικό επιμελητή πρόσκληση για συναινετική λύση στο άλλο μέρος και έχουν παρέλθει τρεις (3) μήνες από την επίδοση και γ) αυτοδικαίως, αν συναφθεί γάμος μεταξύ των μερών (παρ. 1) και ισχύει από την κατάθεση αντιγράφου του συμβολαιογραφικού εγγράφου, που περιέχει τη συμφωνία ή τη μονομερή δήλωση, στο ληξίαρχο όπου έχει καταχωριστεί και η σύστασή του (παρ. 2).

  Συνεπώς, παροχή που χορηγήθηκε βάσει του συμφώνου συμβίωσης του νόμου αυτού, πρέπει να διακόπτεται με τη λύση του. β) Να διακόπτεται κάθε παροχή, η χορήγηση της οποίας προϋποθέτει να μην έχει τελεστεί γάμος -επομένως και το σύμφωνο συμβίωσης των διατάξεων του Ν. 4356/2015.

  Έχοντας υπόψη ότι το σύμφωνο συμβίωσης σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 4356/2015 αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία κατάθεσης αντιγράφου του συμβολαιογραφικού εγγράφου στο ληξίαρχο του τόπου κατοικίας των μερών του συμφώνου, το οποίο εγγράφεται σε ειδικό βιβλίο του Ληξιαρχείου, καθώς και το γεγονός ότι οι διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 4387/2016 ισχύουν από 13.5.2016, στην περίπτωση που το σύμφωνο συμβίωσης συνήφθη και κατατέθηκε στο αρμόδιο Ληξιαρχείο πριν από τις 13.5.2016, η λήξη του δικαιώματος παροχών επέρχεται στις 31.5.2016, ενώ για τα ληξιαρχικά γεγονότα που καταχωρήθηκαν μετά τις 13.5.2016, η λήξη του ανωτέρω αναφερομένου δικαιώματος επέρχεται στο τέλος του μήνα που καταχωρήθηκαν ως ληξιαρχικό γεγονός. Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα συμβίωσης που έχουν καταρτιστεί πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος εξακολουθούν να διέπονται από το προϊσχύον καθεστώς, εκτός αν τα συμβαλλόμενα μέρη επιλέξουν να υπαχθούν συνολικά στις διατάξεις του παρόντος νόμου, κατά τους όρους της παραγράφου 1 του άρθρου 62».

  Στο εδάφιο αυτό τονίζεται συγκεκριμένα ότι «τα σύμφωνα συμβίωσης που έχουν καταρτιστεί μέχρι την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόμου εξακολουθούν να διέπονται από το ν. 3719/2008. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 7 του παρόντος νόμου εφαρμόζονται και στα σύμφωνα αυτά. Τα μέρη έχουν δικαίωμα να υπαχθούν συνολικά στις διατάξεις του παρόντος νόμου με συμβολαιογραφική πράξη. Αντίγραφο της πράξης καταχωρίζεται στο ειδικό βιβλίο του Ληξιαρχείου, όπου είχε καταχωριστεί και η σύσταση του συμφώνου.» Επομένως, με τα σύμφωνα συμβίωσης που είχαν καταρτιστεί μέχρι και τις 23.12.2015, οι αντισυμβαλλόμενοι δεν εξομοιώνονται με τους εγγάμους ως προς κάθε κοινωνικοασφαλιστικό δικαίωμα, παροχή, υποχρέωση ή περιορισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4387/2016 ή της εν γένει κοινωνικο-ασφαλιστικής και προνοιακής νομοθεσίας. Ωστόσο, τα πρόσωπα αυτά έχουν δικαίωμα να υπαχθούν συνολικά στις διατάξεις του Ν. 4356/2015 με συμβολαιογραφική πράξη, αντίγραφο της οποίας πρέπει να καταχωρίζεται στο ειδικό βιβλίο του Ληξιαρχείου όπου είχε καταχωριστεί και η σύσταση του συμφώνου.