Αρχική Υπουργεία Εφαρμογή ενημερώνει τους καταναλωτές για την ποιότητα πόσιμου νερού

Εφαρμογή ενημερώνει τους καταναλωτές για την ποιότητα πόσιμου νερού

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης Ποιότητας Νερού ανθρώπινης κατανάλωσης έχει αναπτύξει και θέσει σε λειτουργία εδώ και δύο χρόνια η Εφαρμογή παρακολούθησης ποιότητας νερού της ΕΔΕΥΑ ενημερώνει τους καταναλωτές για την ποιότητα πόσιμου .

Στόχος της Ένωσης είναι η ανάπτυξη και λειτουργία ενός «Ολοκληρωμένου Εργαλείου Αποτύπωσης και Διαχείρισης των Υποδομών Νερού» στην Ελλάδα.

Πρόκειται για ένα διαδικτυακό σύστημα που επιτρέπει στις 120 Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης, οι οποίες παρέχουν υπηρεσίες ύδρευσης, αποχέτευσης και τηλεθέρμανσης από το 1980 μέχρι σήμερα σε 5 εκ. πολίτες της περιφέρειας, την καταχώριση των αποτελεσμάτων των εργαστηριακών αναλύσεων του πόσιμου νερού. Αποτελεί ένα εργαλείο συνεχούς παρακολούθησης της ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε εφαρμογή του ευρωπαϊκού και εθνικού θεσμικού πλαισίου, τόσο για τους πολίτες όσο και για το υπουργείο Υγείας και τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Υγείας.

Ειδικότερα οι ΔΕΥΑ και οι υπόλοιποι φορείς ύδρευσης έχουν πλέον τη δυνατότητα καταγραφής των αποτελεσμάτων των δειγματοληπτικών ελέγχων πόσιμου νερού στο Πληροφοριακό Σύστημα της ‘Ενωσης.

Για κάθε δειγματοληψία τηρούνται όλα τα απαραίτητα στοιχεία μέτρησης (χωροταξικός προσδιορισμός, χρονολογικά στοιχεία δειγματοληψίας και καταχώρισης, εργαστήριο στο οποίο πραγματοποιήθηκε η ανάλυση, μέθοδος μέτρησης παραμέτρου, τιμές και επιτρεπτά όρια, στοιχεία αβεβαιότητος και μεταβλητότητας της μέτρησης κ.α.).
Σήμερα στο Πληροφορικό Σύστημα το οποίο έχει αναγνωρισθεί θεσμικά από το υπουργείο Υγείας, συμμετέχουν 96 ΔΕΥΑ, 3 δήμοι που δεν διαθέτουν ΔΕΥΑ και η ΕΥΑΘ.  Μάλιστα, το υπουργείο Υγείας με σχετική εγκύκλιό του πρότεινε την συμμετοχή όλων των παρόχων υπηρεσιών ύδρευσης (δήμοι, ΔΕΥΑ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ κ.λπ.) της χώρας στο Πληροφοριακό Σύστημα της ΕΔΕΥΑ.

Ειδική εφαρμογή για την ενημέρωση των πολιτών

Να σημειωθεί ότι πρόσφατα η ΕΔΕΥΑ ανέπτυξε ειδική εφαρμογή στο Πληροφοριακό Σύστημα με στόχο την ενημέρωση των πολιτών για την ποιότητα του νερού που καταναλώνουν σε μια περιοχή, είτε αυτοί διαμένουν στην περιοχή αυτή είτε την επισκέπτονται.
Με βάση την εφαρμογή οι πολίτες μπορούν πλέον να αποκτήσουν ελεύθερη πρόσβαση σε στοιχεία που αφορούν αποτελέσματα εργαστηριακών ελέγχων που έχει καταχωρίσει ο φορέας ύδρευσης σχετικά με την ποιότητα του νερού που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση. Τα δεδομένα αυτά παρέχονται στους πολίτες με εύκολα αναγνώσιμη και κατανοητή μορφή μέσα από την ιστοσελίδα της Ε.Δ.Ε.Υ.Α: https://edeya.gr/

Ολοκληρωμένο Εργαλείο Αποτύπωσης και Διαχείρισης των Υποδομών Νερού

Ωστόσο  μακροπρόθεσμος στόχος της ΕΔΕΥΑ είναι η ανάπτυξη και λειτουργία ενός “Ολοκληρωμένου Εργαλείου Αποτύπωσης και Διαχείρισης των Υποδομών Νερού” το οποίο θα αποτυπώνει σε επίπεδο GIS όλες τις υποδομές, όπως πηγές υδροληψίας, δίκτυα διανομής, υδρόμετρα καταναλωτών, δίκτυα αποχέτευσης, ΕΕΛ, ζώνες παροχής νερού, και τα λειτουργικά χαρακτηριστικά, παροχές νερού και λυμάτων, καταναλώσεις ενέργειας, βλάβες, διαρροές των υποδομών αυτών.

Επιπλέον, θα συγκεντρώνει στοιχεία που αφορούν το Ανθρώπινο δυναμικό και Οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων ύδρευσης-αποχέτευσης. Τα στοιχεία αυτά θα αποτελούν τη βάση για καλύτερο προγραμματισμό και βελτιστοποίηση της κατανομής πόρων-ικανοτήτων των επιχειρήσεων.

Κινούμενη προς αυτή την κατεύθυνση, η ΕΔΕΥΑ με ανάδοχο την OTS έχει αναπτύξει και θέσει σε λειτουργία ένα Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) που αποτελείται εκτός από το Υποσύστημα Παρακολούθησης Ποιότητας Νερού και από  το Υποσύστημα Συγκριτικής Αξιολόγησης (Benchmarking), το Υποσύστημα Γενικής Διαχείρισης και το Υποσύστημα Δημόσιας Πρόσβασης. Τα υποσυστήματα αυτά διασυνδέονται και εμφανίζονται ως ένα ολοκληρωμένο, πλήρες πληροφοριακό σύστημα που λειτουργεί στο http://ydor.edeya.gr. Στο σύστημα της Παρακολούθησης Ποιότητας Νερού συμμετέχουν 96 ΔΕΥΑ, 3 δήμοι  και η ΕΥΑΘ, ενώ στο σύστημα της Συγκριτικής Αξιολόγησης συμμετέχουν 24 ΔΕΥΑ.