Αρχική Διεθνή ΕΕ: Εγκρίθηκε ελληνικό πρόγραμμα 3,6 εκατ. ευρώ για τη στήριξη των λιμενικών...

ΕΕ: Εγκρίθηκε ελληνικό πρόγραμμα 3,6 εκατ. ευρώ για τη στήριξη των λιμενικών Αρχών

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ελληνικό πρόγραμμα ύψους 3,6 εκατ. ευρώ για τη στήριξη των λιμενικών αρχών στο πλαίσιο της πανδημίας του κορονοϊού.

Το πρόγραμμα εγκρίθηκε βάσει του προσωρινού πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις. Στο πλαίσιο του προγράμματος, η δημόσια στήριξη θα λάβει τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων. Το μέτρο θα είναι διαθέσιμο στις λιμενικές αρχές στην Ελλάδα που είχαν σημαντική μείωση του κύκλου εργασιών τους το 2020 λόγω της πανδημίας του κορονοϊού και των περιοριστικών μέτρων που ελήφθησαν για τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού.

Σκοπός του προγράμματος είναι να βοηθήσει τους δικαιούχους να αντιμετωπίσουν τις ανάγκες τους σε ρευστότητα και να συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας και μετά απ’ αυτήν. Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το ελληνικό πρόγραμμα είναι σύμφωνο με τους όρους του προσωρινού πλαισίου, όπως τροποποιήθηκε στις 18 Νοεμβρίου 2021.

Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το μέτρο είναι αναγκαίο, κατάλληλο και αναλογικό για την άρση σοβαρής διαταραχής της οικονομίας κράτους μέλους, σύμφωνα με το άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχείο β) της ΣΛΕΕ και τους όρους που καθορίζονται στο προσωρινό πλαίσιο.

Σε αυτή τη βάση, η Επιτροπή ενέκρινε το πρόγραμμα βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις.