Αρχική Υπουργεία Δίπλωμα οδήγησης: Με νέα εξέταση η ανανέωση για τους άνω των 74...

Δίπλωμα οδήγησης: Με νέα εξέταση η ανανέωση για τους άνω των 74 ετων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Εγκύκλιο για την δοκιµασία των προσόντων και της συµπεριφοράς που ανανεώνουν την άδεια οδήγησης µετά τη συµπλήρωση της ηλικίας των εβδοµήντα τεσσάρων (74) ετών εξέδωσε το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Η εγκύκλιο – απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών, η οποία έχει αποσταλεί προς δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και εκδόθηκε σήμερα στην «Διαύγεια» για ενηµέρωση των Υπηρεσιών καθώς και όσων ενδιαφέρονται να ανανεώσουν την άδεια οδήγησής τους µετά τη συµπλήρωση των εβδοµήντα τεσσάρων (74) ετών. Η απόφαση όμως θα εφαρμοστεί εφόσον δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Οι ηλικιωμένοι οδηγοί θα πρέπει ουσιαστικά να δώσουν ξανά εξετάσεις για δίπλωμα οδήγησης μόλις συμπληρώσουν το 74ο έτος της ηλικίας τους. Μάλιστα θα πρέπει να μπαίνουν σε δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς (όπως ονομάζονται επίσημα οι εξετάσεις) κάθε τρία έτη, εκτός από τις ιατρικές βεβαιώσεις που προσκομίζουν.

Επιπλέον, οι οδηγοί που είναι πάνω από 80 ετών θα πρέπει να δίνουν εξετάσεις για δίπλωμα κάθε δύο χρόνια.

Η εγκύκλιος για την ανανέωση κατηγοριών άδειας οδήγησης µετά τη συµπλήρωση της ηλικίας των εβδοµήντα τεσσάρων (74) ετών αναφέρει:

1. Κάτοχος άδειας οδήγησης οποιασδήποτε κατηγορίας που την ανανεώνει µετά τη συµπλήρωση της ηλικίας των εβδοµήντα τεσσάρων (74) ετών, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του π.δ.51/2012 και πέραν των προβλεπόµενων της παραγράφου 3 του άρθρου 8, στην αίτηση-υπεύθυνη δήλωση συµπληρώνει την/τις κατηγορία/ες που επιθυµεί να ανανεώσει και υποβάλλει: α) Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία τύπου διαβατηρίου, για κάθε Δ.Ε.Ε. που εκδίδεται προκειµένου να συµµετάσχει σε δοκιµασία προσόντων και συµπεριφοράς για την αντίστοιχη κατηγορία που επιθυµεί να ανανεώσει. Για κάθε κατηγορία που ο ενδιαφερόµενος θα εξεταστεί εκδίδεται και αντίστοιχο Δ.Ε.Ε. β) Αποδεικτικό, για την καταβολή του προβλεπόµενου ποσού για κάθε προγραµµατισµό δοκιµασίας προσόντων και συµπεριφοράς οδηγού κάθε κατηγορίας που επιθυµεί να ανανεώσει (όπως εµφανίζεται στο συνηµµένο Παράρτηµα VI).

2. Μετά την έκδοση του Δ.Ε.Ε. η αρµόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών προγραµµατίζει τη δοκιµασία προσόντων και συµπεριφοράς του ενδιαφεροµένου κατ΄ αναλογία της παραγράφου 3 του άρθρου 24.

3. Ο ενδιαφερόµενος σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του π.δ.51/2012, υποχρεούται και σε δοκιµασία προσόντων και συµπεριφοράς.

4. Η παραπάνω διαδικασία διενεργείται µε οποιοδήποτε όχηµα της αντίστοιχης κατηγορίας που επιθυµεί να ανανεώσει ο ενδιαφερόµενος, το οποίο πληροί τα κριτήρια των διατάξεων του άρθρου 3 του π.δ.51/2012. Για το όχηµα αυτό πρέπει να διατίθενται όλα τα έγγραφα για τη νόµιµη κυκλοφορία του (Άδεια κυκλοφορίας, Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου, Κάρτα Καυσαερίων, Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο ή ειδικό σήµα ασφάλισης, Απόδειξη πληρωµής τελών κυκλοφορίας). Η δοκιµασία προσόντων και συµπεριφοράς πραγµατοποιείται χωρίς την παρουσία εκπαιδευτή  υποψηφίων οδηγών. Σε περίπτωση που το όχηµα που χρησιµοποιείται στη δοκιµασία δεν ανήκει στον ενδιαφερόµενο, απαιτείται παραχώρηση του οχήµατος από τον ιδιοκτήτη του στον ενδιαφερόµενο µε υπεύθυνη δήλωση.

5. Ο ενδιαφερόµενος που είναι κάτοχος άδειας οδήγησης πάνω από µία από τις κατηγορίες ΑΜ ή Α1 ή Α2 ή Α, διενεργεί τη δοκιµασία στη µεγαλύτερη που επιθυµεί, καλύπτοντας και τις µικρότερες που έχει στην κατοχή του σύµφωνα µε το άρθρο 4 (Κλιµάκωση και ισοδυναµία µεταξύ κατηγοριών αδειών οδήγησης) του π.δ.51/2012. Σε κάθε περίπτωση ο ενδιαφερόµενος έχει τη δυνατότητα, εφόσον το επιθυµεί, να εξεταστεί σε µικρότερη κατηγορία δικύκλου που δεν κατέχει αλλά µπορεί να οδηγήσει σύµφωνα µε τις διατάξεις περί ισοδυναµίας µεταξύ κατηγοριών αδειών οδήγησης. Η καθοδήγηση του οδηγού στη δοκιµασία γίνεται µε ασύρµατη επικοινωνία. Το δίκυκλο ακολουθείται από όχηµα κατηγορίας Β, εφόσον διατίθενται όλα τα έγγραφα για τη νόµιµη κυκλοφορία του (όπως, Άδεια κυκλοφορίας, Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου, Κάρτα Καυσαερίων, Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο ή ειδικό σήµα ασφάλισης, Τέλη κυκλοφορίας), στο οποίο επιβαίνει η εξεταστική επιτροπή.

6. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόµενος είναι κάτοχος άδειας οδήγησης περισσοτέρων της µίας κατηγοριών, τότε οι δοκιµασίες διενεργούνται, λαµβάνοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4 του π.δ.51/2012, για κάθε κατηγορία που επιθυµεί να ανανεώσει σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα:

CEjpg

* Η δοκιµασία για όχηµα κατηγορίας Β1 πραγµατοποιείται κατ΄ αναλογία της διαδικασίας δοκιµασίας για όχηµα κατηγορίας Β. Οι απαιτούµενες εξετάσεις για την ανανέωση διενεργούνται τηρουµένης της σειράς χορήγησης των κατηγοριών η οποία προκύπτει από την παρ. 1 του άρθρου 4 του π.δ.51/2012 και µε την προϋπόθεση επιτυχούς εξέτασης της προηγούµενης κατηγορίας. Σε κάθε περίπτωση ο ενδιαφερόµενος έχει την δυνατότητα εφόσον το επιθυµεί, να ανανεώσει µέρος των κατηγοριών που κατέχει και στην περίπτωση αυτή εξετάζεται σύµφωνα µε τον παραπάνω πίνακα για τις κατηγορίες που επιθυµεί να ανανεώσει.

7. Μετά την επιτυχή δοκιµασία προσόντων και συµπεριφοράς σύµφωνα µε το παρόν άρθρο, στο νέο έντυπο της άδειας οδήγησης ανανεώνονται οι κατηγορίες στις οποίες έχει εξεταστεί καθώς και οι υπόλοιπες που καλύπτονται από τις διατάξεις περί ισοδυναµίας µεταξύ κατηγοριών αδειών οδήγησης, µε τη συµπλήρωση της στήλης 11 στις αντίστοιχες κατηγορίες. Σε περίπτωση εξέτασης σε κατηγορία που δεν κατέχει ο ενδιαφερόµενος αλλά µπορούσε να οδηγεί σύµφωνα µε τις διατάξεις περί ισοδυναµίας µεταξύ κατηγοριών αδειών οδήγησης, τότε συµπληρώνεται και η στήλη 10 µε την ηµεροµηνία επιτυχούς εξέτασης της κατηγορίας αυτής. Η/Οι κατηγορία/ες που δεν επιθυµεί να ανανεώσει παραµένει/ουν ληγµένη/ες.

8. Εφόσον η ηµεροµηνία ισχύος του νέου εντύπου (4α) είναι αυτή της συµπλήρωσης των εβδοµήντα τεσσάρων (74) ετών και µετά, ο ενδιαφερόµενος υπόκειται υποχρεωτικά στις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

9. Η ισχύς των διατάξεων του άρθρου αυτού αρχίζει από την 30η Αυγούστου 2018 και εφαρµόζεται για όσους καταθέτουν αίτηση για ανανέωση άδειας οδήγησης από την ηµεροµηνία αυτή και µετά.»

ΑΡΘΡΟ 2 ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Η υ.α.50984/7947/22/11-2013 (Β΄3056) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, συµπληρώνεται και τροποποιείται ως εξής:

1. Αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 1, ως εξής: «4. Στις περιπτώσεις αρχικής χορήγησης άδειας οδήγησης, ανανέωσης ή ανταλλαγής ή αφαίρεσης ή έκδοσης αντιγράφου εντύπου άδειας οδήγησης που έχει εκδοθεί από κράτος-µέλος της Ε.Ε., απαιτείται έλεγχος µέσω του ενωσιακού δικτύου αδειών οδήγησης (RESPER).»

2. Προστίθεται παράγραφος 5 στο άρθρο 11, ως εξής: «5. Κάτοχος ισχύουσας ελβετικής άδειας οδήγησης, δύναται να αιτηθεί µετατροπή της σε αντίστοιχης κατηγορίας ελληνικής µετά την πάροδο εννέα (9) µηνών από την είσοδό του στην Ελλάδα. Στην περίπτωση αυτή υποβάλλει τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2, ενώ στην υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 2α συµπληρώνει ότι εισήλθε στην Ελλάδα προ
εννεάµηνου. Η παραλαβή της ελληνικής άδειας οδήγησης γίνεται µετά την πάροδο δωδεκαµήνου από την είσοδό του στην Ελλάδα, καταθέτοντας παράλληλα, πλην της ελβετικής άδειας οδήγησης και υπεύθυνης δήλωσης όπου δηλώνει ότι: «εισήλθε στην Ελλάδα προ δωδεκαµήνου τουλάχιστον και δεν διέκοψε την παραµονή του για τρεις ή παραπάνω συνεχείς µήνες, κατά το διάστηµα αυτό».

3. Προστίθενται παράγραφοι 8 και 9 στο άρθρο 19, ως εξής: «8. Σε περίπτωση που υποψήφιος έχει στην κατοχή του άδεια οδήγησης της κατηγορίας ΑΜ και αιτείται την επέκτασή της σε κατηγορία Α1 ή Α2 ή Α, απαιτείται η παρακολούθηση δέκα (10) µαθηµάτων θεωρητικής εκπαίδευσης υποψηφίων οδηγών µοτοσικλετών εφόσον η κατηγορία ΑΜ προέρχεται από ανταλλαγή ή µετατροπή ξένης άδειας οδήγησης µέσω ισοδυναµίας. 9. Σε περίπτωση που υποψήφιος έχει στην κατοχή του άδεια οδήγησης µιας εκ των κατηγοριών C1 ή D1 και αιτείται την επέκτασή της σε κατηγορία C ή D αντίστοιχα, απαιτείται η παρακολούθηση δεκαπέντε (15) µαθηµάτων θεωρητικής εκπαίδευσης υποψηφίων οδηγών φορτηγών ή λεωφορείων εφόσον οι κατηγορίες αυτές προέρχονται από ανταλλαγή ή µετατροπή ξένης άδειας οδήγησης µέσω ισοδυναµίας.»

4. Προστίθεται εδάφιο στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 22, ως εξής: «Υποψήφιος του οποίου έχει χορηγηθεί κατηγορία µε ανταλλαγή ή µετατροπή λόγω ισοδυναµίας, σε περίπτωση επέκτασης των κατηγοριών της άδειας οδήγησης, υποχρεούται σε θεωρητική εξέταση των Ερωτηµατολογίων 2 ή 4 ή 5 ανάλογα της κατηγορίας που αιτείται.»

5. Προστίθεται εδάφιο στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 22, ως εξής: «Όσοι απορρίπτονται σε θεωρητικές εξετάσεις πάνω από τέσσερις (4) φορές έχουν δικαίωµα επανεξέτασης µε την παρέλευση δεκατεσσάρων (14) ηµερών.»

6. Αντικαθίσταται η παράγραφος 10 του άρθρου 26, ως εξής: Στις περιπτώσεις άρσης του περιορισµού «Κωδικός 78» ή επανεξέτασης κατόχου άδειας οδήγησης όταν προβλέπεται από άλλες διατάξεις (όπως, επανεξέταση οδηγού λόγω ΣΕΣΟ, επανεξέταση οδηγού που του αφαιρέθηκε η άδεια οδήγησης σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 13 του ΚΟΚ, ανανέωση κατηγοριών άδειας οδήγησης µετά τη συµπλήρωση της ηλικίας των εβδοµήντα τεσσάρων (74) ετών), εκδίδεται χειρόγραφο Δ.Ε.Ε. µέχρις ότου καταστεί δυνατή η ηλεκτρονική έκδοσή του.

7. Προστίθεται εδάφιο στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 30, ως εξής: «Οµοίως επιτρέπεται ο προγραµµατισµός «αποκλειστικής» επιτροπής επανεξέτασης οδηγών για την περίπτωση ανανέωσης κατηγοριών άδειας οδήγησης µετά τη συµπλήρωση της ηλικίας των εβδοµήντα τεσσάρων (74) ετών).»