ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Έφτασαν στη Βουλή οι διατάξεις νόμων που προβλέπουν αποσπάσεις και μετατάξεις κατά παρέκκλιση της ισχύουσας νομοθεσίας και, βεβαίως, κατά παρέκκλιση του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας.

Συγκεκριμένα οι ειδικές εξαιρέσεις εντοπίζονται στα άρθρα 85 και 86 Νομοσχεδίου του Υπουργείου Οικονομικών που έχει κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή. Ειδικότερα:

Ι]  Το άρθρο 85 αφορά την Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων, θεσπίζοντας ότι κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης μπορούν να αποσπώνται στην Μονάδα υπάλληλοι, μόνιμοι ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίοι υπηρετούν σε Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης ή στον Δημόσιο Τομέα, όπως αυτός οριοθετείται με το αρ.51 του ν.1892/1990.

Οι αποσπάσεις θα διενεργούνται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου, χωρίς να απαιτείται απόφαση ή σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων Υπηρεσιακών Συμβουλίων ή του οργάνου διοίκησης του Φορέα προέλευσης, για διάστημα έως 4 έτη.

Για τη διενέργεια των αποσπάσεων εκδίδεται σχετική Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με την οποία καθορίζονται τα απαιτούμενα προσόντα, η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων, η διαδικασία επιλογής, ο τρόπος δημοσίευσης ή δημοσιοποίησης, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο ζήτημα για τη διενέργειά τους.

Υπογραμμίζουμε ότι η παρ.δ’ του κατατεθέντος άρθρου εισάγει κατ’ εξαίρεση διαδικασία μετατάξεων.  Συγκεκριμένα ορίζει ότι με απόφαση του αρμόδιου οργάνου, έπειτα από σύμφωνη γνώμη του Προϊσταμένου της Μονάδας, αποσπασμένοι υπάλληλοι μετατάσσονται στη Μονάδα μετά τη λήξη της απόσπασης, εφόσον υποβάλλουν σχετική Αίτηση, κατά παρέκκλιση του ν.4440/2016 (είναι ο νόμος του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας).    Σημειώστε ότι Υπάλληλοι που προέρχονται από Φορέα στον οποίο εφαρμόζεται διαφορετικό βαθμολογικό ή μισθολογικό καθεστώς, θα κατατάσσονται βάσει των αντίστοιχων διατάξεων που ισχύουν για το Υπουργείο Οικονομικών.

Ο συνολικός αριθμός των οργανικών θέσεων της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων μετά την ψήφιση του Ν/Σ θα ανέλθει σε 30 θέσεις, καθώς με την παρ.στ’ συστήνονται 10 νέες οργανικές θέσεις στη Μονάδα.

ΙΙ]  Επιπλέον, το άρθρο 86 του Ν/Σ θεσπίζει κι άλλες ειδικές εξαιρέσεις, αυτή τη φορά για τη στελέχωση  Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας.  Ορίζει λοιπόν ότι κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης επιτρέπεται η απόσπαση έως 80 υπαλλήλων, μονίμων και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που υπηρετούν σε Φορείς του Δημόσιου Τομέα, οι οποίοι ανήκουν στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης,

– στη Γενική Διεύθυνση του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος,

– στη Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών,

– στο Αυτοτελές Γραφείο Ελληνικού,

– στη Διεύθυνση Φορολογικής Πολιτικής καθώς και

– στην Αυτοτελή Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος

της Γενικής Γραμματείας Φορολογικής Πολιτικής & Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών.

Οι αποσπάσεις θα διενεργούνται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου, κατόπιν σχετικής Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, χωρίς να απαιτείται απόφαση ή σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων Υπηρεσιακών Συμβουλίων του Φορέα προέλευσης, καθώς και του οργάνου διοίκησης αυτού.

Η χρονική διάρκεια των αποσπάσεων ορίζεται στα έτη, με δυνατότητα ισόχρονης ανανέωσης.