Δήμος Πετρούπολης : Πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ για την κάλυψη κατεπειγουσών  εποχιακών αναγκών

Ο Δήμος Πετρούπολης ανακοινώνει την πρόσληψη είκοσι εννέα (29) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, για την κάλυψη των αναγκών της αντιπυρικής περιόδου έτους 2024,  ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων, τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) σύμφωνα με την συνημμένη ανακοίνωση.

Η επιλογή αξιολόγησης των υποψηφίων θα γίνει από Τριμελή Επιτροπή που θα ορίσει με απόφαση της η Αντιδήμαρχος Πετρούπολης.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Δήμος Πετρούπολης, Κ. Βάρναλη 76-78, Τ.Κ. : 132 31 Πετρούπολη, απευθύνοντας την στην Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών – Τμήμα Πρωτοκόλλου.
Η προθεσμία υποβολής είναι οχτώ (8) εργάσιμες ημέρες από 26/04/2024 έως και 10/05/2024.
Μετά την επιλογή τους, τα επιπλέον δικαιολογητικά, πρέπει να κατατεθούν υποχρεωτικά έως την πρώτη ημέρα ανάληψης των καθηκόντων τους.

Αναλυτική Ανακοίνωση
Αίτηση

Διαβάστε ΕΔΩ περισσότερες ειδήσεις