Αρχική Δήμοι Δήμος Ηρακλείου: Δραστηριότητα της Δημοτικής Αστυνομίας Ηρακλείου το 2018

Δήμος Ηρακλείου: Δραστηριότητα της Δημοτικής Αστυνομίας Ηρακλείου το 2018

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Με το άρθρο 19 του Ν.4325/15 αποφασίστηκε η επανασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας. Ο Δήμος Ηρακλείου με την απόφαση 423/22-06-2015 του Δημοτικού Συμβουλίου προχώρησε στην επανίδρυση της Υπηρεσίας από τις 22 Μαΐου 2015. 

Η υπηρεσία ασχολήθηκε με τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τον Ν.3731/2008.

 •  Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν στην ύδρευση,  στην άρδευση και στην αποχέτευση, όπως αυτές περιλαμβάνονται στην εκάστοτε κείμενη νομοθεσία, στις τοπικές κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδουν οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές και στις αποφάσεις των διοικητικών συμβουλίων των δημοτικών επιχειρήσεων ύδρευσης και αποχέτευσης.
 • Ελέγχει την τήρηση των όρων που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία, στις τοπικές κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδουν οι δημοτικές και κοινοτικές για τη χρήση των αλσών και των κήπων, των πλατειών, των παιδικών χαρών και των λοιπών κοινοχρήστων χώρων.
 • Ελέγχει την τήρηση των όρων που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία, στις τοπικές κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδουν οι δημοτικές και κοινοτικές για τη χρήση και λειτουργία των δημοτικών και κοινοτικών αγορών, των εμποροπανηγύρεων, των ζωοπανηγύρεων, των χριστουγεννιάτικων αγορών και γενικά των υπαίθριων δραστηριοτήτων
 • Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων, που αφορούν στο υπαίθριο εμπόριο και στις λαϊκές αγορές.
 •  Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων, που αφορούν στην υπαίθρια διαφήμιση, καθώς και τον έλεγχο της τήρησης ειδικότερων προδιαγραφών κατασκευής και προϋποθέσεων τοποθέτησης διαφημιστικών πλαισίων, που τυχόν έχουν τεθεί με τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, από τις δημοτικές και κοινοτικές αρχές.
 • Ελέγχει την τήρηση της καθαριότητας σε κοινόχρηστους υπαίθριους χώρους της εδαφικής περιφέρειας του οικείου δήμου ή κοινότητας και γενικότερα την τήρηση των κανόνων που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις τοπικές κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδουν οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές για την αναβάθμιση της αισθητικής των πόλεων και των οικισμών.
 • Ελέγχει την τήρηση των μέτρων που επιβάλλονται για την πρόληψη πυρκαγιών σε κοινόχρηστους υπαίθριους χώρους.
 •  Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων, που αφορούν στην κυκλοφορία των πεζών και την στάθμευση των οχημάτων, στην επιβολή των διοικητικών μέτρων του άρθρου 103 του ν. 2696/1999, όπως ισχύει, για την παράνομη στάθμευση οχημάτων, καθώς και την εφαρμογή των διατάξεων, που αναφέρονται στην κυκλοφορία τροχοφόρων στους πεζόδρομους, πλατείες, πεζοδρόμια και γενικά σε χώρους που δεν προορίζονται για τέτοια χρήση και στην εκπομπή θορύβων από αυτά. Οι αρμοδιότητες αυτές ασκούνται, παράλληλα και κατά περίπτωση και από την (ΕΛ.ΑΣ.) και το Λιμενικό Σώμα. Όταν κατά την άσκησή τους επιλαμβάνονται η Δημοτική Αστυνομία και η Ελληνική Αστυνομία ή το Λιμενικό Σώμα, ταυτόχρονα, το συντονισμό έχει η Ελληνική Αστυνομία ή το Λιμενικό Σώμα, κατά περίπτωση.
 • Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων, που αφορούν τα εγκαταλελειμμένα οχήματα.
 •  Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων, που αφορούν στη σήμανση των εργασιών που εκτελούνται στις οδούς και στις υποχρεώσεις αυτών που εκτελούν έργα και εναποθέτουν υλικά και εργαλεία στο δημοτικό και κοινοτικό οδικό δίκτυο και ελέγχει για τη λήψη μέτρων ασφάλειας και υγιεινής σε εργασίες που εκτελούνται.
 • Εκτελεί τις διοικητικές κυρώσεις, που αφορούν στη λειτουργία καταστημάτων και επιχειρήσεων, των οποίων την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας χορηγούν οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές.
 • Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων, που αφορούν τους οργανωμένους από τους δήμους και κοινότητες χώρους προσωρινής εγκατάστασης μετακινούμενων πληθυσμιακών ομάδων.
 •  Αφαιρεί την άδεια οικοδομής για οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές στο Ι.Κ.Α.
 •  Συμμετέχει στην εφαρμογή στων σχεδίων πολιτικής προστασίας
 • Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν τα ζώα συντροφιάς.
 • Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν τις κάθε είδους κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδουν οι δημοτικές αρχές, καθώς και την επιβολή των πάσης φύσεων διοικητικών μέτρων που προβλέπονται από αυτές.
 •  Προστατεύει τη δημοτική και κοινοτική περιουσία.
 •  Διενεργεί αυτοψία για την εξακρίβωση των προϋποθέσεων που απαιτούνται για την έκδοση διοικητικών πράξεων από τα όργανα του δήμου ή της κοινότητας και, ιδίως, διενεργεί αυτοψία και συντάσσει έκθεση για την έκδοση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής και για τη χορήγηση βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας.
 • Επιδίδει τα πάσης φύσεως έγγραφα του οικείου Δήμου ή άλλων Δημοτικών Αρχών εντός των διοικητικών ορίων του οικείου Δήμου.
 • Ελέγχει την εφαρμογή των διατάξεων για την απαγόρευση του καπνίσματος.

Λαμβάνοντας υπόψιν μας όλα τα παραπάνω, ο απολογισμός του έργου της Δημοτικής Αστυνομίας Ηρακλείου για το έτος 2018 έχει ως εξής:

Το τηλεφωνικό κέντρο δέχτηκε πάνω από 3000 καταγγελίες που αφορούσαν θέματα καθαριότητας, στάθμευσης, κατάληψη κοινοχρήστων χώρων, εγκαταλελειμμένα οχήματα, σκυλιά (μέχρι να διευκρινιστεί ότι αποτελεί αρμοδιότητα της Ελ. Ασ.) και λοιπά θέματα.

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ 3565

Σημ: Στις καταγγελίες δεν έχουν προσμετρηθεί οι επανέλεγχοι και οι λοιπές ενέργειες που έχουν γίνει από τους αστυνομικούς και το Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης. ( Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι, εκτός από τις καταγγελίες που αφορούν παράνομες σταθμεύσεις, γίνεται τουλάχιστον ένας επανέλεγχος σε κάθε καταγγελία).

Ειδικά σε θέματα καθαριότητας, έχουν επιβληθεί σε 25 περιπτώσεις πρόστιμα, που αφορούν κοπή δένδρων, αφισορύπανση, πλανόδιο εμπόριο και στάθμευση δίπλα σε κάδους.

ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ 25

Σε θέματα πλανοδίου εμπορίου και λαϊκών αγορών έχουν επιβληθεί 64 πρόστιμα που αφορούν την εύρυθμη λειτουργία των λαϊκών αγορών και της πόλης  του Ηρακλείου.

ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ 64

Επίσης υπήρχε συνεργασία με το Τμήμα Ελέγχου Προσόδων για την καταγραφή των κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Ηρακλείου.

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ 609

Επίσης έγινε σε 16 περιπτώσεις απομάκρυνση τραπεζοκαθισμάτων καθώς υπήρχε υπέρβαση του κοινόχρηστου χώρου από τραπεζοκαθίσματα.

Το 2018 διενεργήθηκαν  έλεγχοι σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο κέντρο του Ηρακλείου και κινήθηκε η διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων για αυθαίρετες κατασκευές κοινόχρηστων χώρων σε συνεργασία με την Διεύθυνση Πολεοδομίας.

Επίσης εκτελέστηκαν 11 εντολές Σφράγισης και Αποσφράγισης καταστημάτων.

ΣΦΡΑΓΙΣΕΙΣ – ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΕΙΣ
ΣΥΝΟΛΟ 11

Όσο αφορά τις κατασχέσεις, από περιπολίες και μετά από καταγγελίες κατασχέθηκαν 1190 παράνομα προϊόντα, τα οποία καταστράφηκαν άμεσα από την Υπηρεσία μας και συντάχθηκαν 36 Εκθέσεις Κατάσχεσης.

ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ
36 ΕΚΘΕΣΕΙΣ 1190 ΚΑΤΑΣΧΕΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Επίσης η υπηρεσία μας ασχολήθηκε με την καταγραφή και απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων όπου καταγράφηκαν 679 περιπτώσεις .

ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΑ ΟΧΗΜΑΤΑ
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΑΝ 679
ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΘΗΚΑΝ 358
ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΗΚΑΝ 85
ΕΚΚΡΕΜΟΥΝ 236

Τέλος σε θέματα που αφορούν τον Κ.Ο.Κ. έχουν βεβαιωθεί     23757       κλήσεις. Περισσότερη έμφαση έχει δοθεί στο ιστορικό κέντρο, όπου η αστυνόμευση είναι συνεχής. Ειδικότερα στους πεζόδρομους έχουν βεβαιωθεί 47 παραβάσεις που αφορούσαν την κίνηση οχημάτων σε αυτούς. Τέλος έχουν αφαιρεθεί τα στοιχεία κυκλοφορίας (άδεια κυκλοφορίας και πινακίδες) σε 16 οχήματα.

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ 23757
ΑΦΑΙΡΕΣΗ  ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 16
ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟ 47

Ενδεικτικά σας αναφέρουμε ότι η  Δημοτική Αστυνομία μέσα στο 2018 συμμετείχε:

 • Στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα PACES.
 • Με την πολεοδομία και την αποκεντρωμένη στην απομάκρυνση  30 παράνομων κατασκευών στο Δήμο Ηρακλείου.
 • Στην εφαρμογή των κυκλοφοριακών αλλαγών λόγω του έργου ανάπλασης του κέντρου.
 • Στην εφαρμογή των σχεδίων της πολιτικής προστασίας.
 • Επιμόρφωση του προσωπικού σε σεμινάρια του ΕΚΔΔΑ.
 • Εφαρμογή για πρώτη φορά του προγράμματος  ηλεκτρονικής καταγραφής των κλήσεων.
 • Στην διαχειριστική επιτροπή του Κέντρου Αστέγων και στην καταγραφή αυτών μέσω προγράμματος της Ε.Ε..
 • Στην διεκπεραίωση πολιτιστικών εκδηλώσεων.
 • Στα μέτρα τάξης της ΕΛ.ΑΣ.
 • Στις  διαδικασίες μετακίνησης της λαϊκής.
 • Σε εκπαιδεύσεις στο πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής και στην πρόταση σύνταξης ειδικού εγχειρίδιου για τα σχολεία.
 • Στην απλούστευση διαδικασιών στους δήμους της ΕΕΤΑΑ.
 •  Στη σύνταξη του νέου οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας του Δήμου Ηρακλείου.
 • Με την κτηνιατρική υπηρεσία και φιλοζωικές ομάδες για τον έλεγχο των μικροτσίπ των δεσποζόμενων ζώων.
 • Σε έκτακτες περιπτώσεις για την κατάσβεση πυρκαγιάς στο Πανεπιστήμιο Κρήτης.
 • Σε κατεδαφίσεις αυθαίρετων κατασκευών σε δημοτικούς χώρους για την αποφυγή καταπάτησης δημοτικής περιουσίας.
 • Συγκρότηση νυχτερινών συνεργείων σε συνεργασία με την ΕΛ.ΑΣ.
 • Στον εξοπλισμό του στόλου με δυο οχήματα.

Επιβεβαιώνεται καθημερινά η ορθότητα της απόφασης για την επανασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας. Πρόταση της υπηρεσίας για την συστηματικότερη και αποτελεσματικότερη άσκηση των αρμοδιοτήτων της είναι η ενίσχυση  με την πρόσληψη τουλάχιστον  20 Δημοτικών Αστυνομικών.