Αρχική Δήμοι Δήμος Έδεσσας: Πρόγραμμα της Αγροτικής Εστίας σε Πολύτεκνες Μητέρες

Δήμος Έδεσσας: Πρόγραμμα της Αγροτικής Εστίας σε Πολύτεκνες Μητέρες

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών Δήμου Έδεσσας ενημερώνουν τους ενδιαφερόμενους πολίτες ότι στις 6/10/2017 ξεκινάει η υποβολή αιτήσεων για το Πρόγραμμα της Αγροτικής Εστίας για Παροχής Χρηματικών Βοηθημάτων σε Πολύτεκνες Μητέρες έτους 2017 και θα διαρκέσει μέχρι και τις 6/11/2017.

Το πρόγραμμα αφορά καταβολή, χρηματικού βοηθήματος σε 1.300 πολύτεκνες μητέρες ασφαλισμένες στον ΟΓΑ και ανέρχεται σε χίλια ευρώ (1.000€).

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:

1) Δελτίο Αστυνομικής ταυτότητας.

2) Οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο ΑΜΚΑ της ιδίας και των προστατευόμενων μελών(π.χ. βιβλιάριο υγείας, βεβαίωση ΑΜΚΑ,κ.λ.π.) ή οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο Αριθμός Μητρώου ΟΓΑ(π.χ. ενημερωτικό συντάξεων ή απόκομμα καταβολής εισφορών, κ.λ.π.).

3) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός των γεννηθέντων-δηλωθέντων τέκνων της πολύτεκνης μητέρας.

4) Διαζευκτήριο ή συμφωνητικό (αφορά διαζευγμένες ή εν διαστάσει μητέρες) από το οποίο να προκύπτει ποιος γονέας έχει την επιμέλεια των τέκνων.

5) Βεβαίωση ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ. για τα τέκνα άνω των 18 ετών και μέχρι 24 ετών εφόσον είναι άνεργα.

6) Βεβαίωση σπουδών για τα τέκνα άνω των 18 ετών που σπουδάζουν σε ΙΕΚ της ημεδαπής.

7) Ευκρινή φωτοαντίγραφο της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας (ΠΑΣΟ), από το οποίο προκύπτει ο αριθμός ακαδημαϊκής ταυτότητας του φοιτητή( για τα τέκνα από 18 και μέχρι 24 ετών που σπουδάζουν σε ΑΕΙ και ΤΕΙ).

8) Ευκρινή φωτοαντίγραφο του βιβλιαρίου τραπέζης από το οποίο να προκύπτει ο ΙΒΑΝ του λογαριασμού της πολύτεκνης μητέρας, ανεξαρτήτως αν είναι αποκλειστικός δικαιούχος ή συνδικαιούχος του λογαριασμού.

9) Το ατομικό βιβλιάριο του πατέρα/συζύγου σε περίπτωση που το δικαίωμα της έμμεσης ασφάλισης των τέκνων στον ΟΓΑ προέρχεται από τον ασφαλισμένο ή συνταξιούχο στον ΟΓΑ πατέρα/σύζυγο.

Σε περίπτωση που τρίτο πρόσωπο προσέλθει για την υποβολή αίτησης συμμετοχής, πρέπει απαραίτητα να προσκομίσει όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παραπάνω καθώς και νόμιμή εξουσιοδότηση με το γνήσιο της υπογραφής της αιτούσης. Τρίτο πρόσωπο θεωρείται και ο σύζυγος.