Αρχική Εποχικοί Δήμος Αθηναίων: Ανακοίνωσε προσλήψεις 40 ατόμων με μισθούς μέχρι 3.500 ευρώ

Δήμος Αθηναίων: Ανακοίνωσε προσλήψεις 40 ατόμων με μισθούς μέχρι 3.500 ευρώ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Successful woman

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της «Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών – Αναπτυξιακή Ανώνυμος Εταιρεία Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε.), απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με: έναν Υπεύθυνο Επικοινωνίας/ Ευαισθητοποίησης Κοινότητας (Communication / Fundraising Manager), τρία (3) Διοικητικά Στελέχη (Administrative Staff) και έναν (1) Διερμηνέα (Interpreter), στο πλαίσιο του προγράμματος «Πρόγραμμα Στέγασης για Αιτούντες Άσυλο» που υλοποιείται από την Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και χρηματοδότηση από την Πολιτική Προστασία και Ανθρωπιστική Βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για το έτος 2020, συνολικής διάρκειας από την υπογραφή της εκάστοτε σύμβασης έως 31-12-2020.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτημάτων διευκρινίσεων: Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 17.00

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 16.00

Η αμοιβή για κάθε αντισυμβαλλόμενο, ανά θέση και ειδικότητα, που θα απασχοληθεί για την εκτέλεση του Έργου της Πρόσκλησης, ανέρχεται:
– στο ποσό των χιλίων εννιακοσίων ευρώ (1.900,00€) μηνιαίως, για τη θέση του Υπεύθυνου Επικοινωνίας/ Ευαισθητοποίησης Κοινότητας,
– στο ποσό των δύο χιλιάδων εκατό ευρώ (2.100,00€) μηνιαίως, για τη θέση Υπεύθυνου Τμήματος Λογιστηρίου,
– στο ποσό των χιλίων επτακοσίων πενήντα ευρώ (1.750,00€) μηνιαίως, για τη θέση Διοικητικού Στελέχους –Τμήματος Προμηθειών (Junior),
– στο ποσό των χιλίων εννιακοσίων ευρώ (1.900,00€) μηνιαίως, για τη θέση Διοικητικού Στελέχους
– Τμήμα Λογιστηρίου,
– στο ποσό των χιλίων επτακοσίων ευρώ (1.700,00 €) μηνιαίως, για τη θέση Διερμηνέα,

Δείτε το πλήρες κείμενο της προκήρυξης εδώ.

Επιπλέον, η ΕΑΤΑ απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με έναν (1) Υπεύθυνο Έργου (Project Manager), έναν (1) Συντονιστή Έργου (Project Coordinator), έναν (1) Οικονομικό Υπεύθυνο (Financial Manager), τέσσερα (4) Στελέχη Διοικητικής Υποστήριξης του έργου (Administrative/ Support Staff), πέντε (5) Κοινωνικούς Λειτουργούς (Social workers), δύο (2) ψυχολόγους (Psychologists), πέντε (5) Τεχνικούς (Care Takers), τρείς (3) Συντονιστές δομής (Facilitiy Coordinators), δύο (2) οδηγούς (Drivers) και έντεκα (11) διερμηνείς (Interpreters) χρονικής διάρκειας από την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων έως και την 31-12-2020, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Λειτουργία Ανοιχτής Δομής Φιλοξενίας Αιτούντων άσυλο και Ευάλωτων Ομάδων Πολιτών Τρίτων Χωρών στον Ελαιώνα Αττικής» – “Supporting the Greek Authorities in Managing the National Reception System for Asylum Seekers and Vulnerable Migrants (SMS)” που χρηματοδοτείται από το Διεθνή Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτημάτων διευκρινίσεων: Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 17.00
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 16.00

Η αμοιβή για κάθε συμβασιούχο, ανά θέση και ειδικότητα, που θα απασχοληθεί για την εκτέλεση του Έργου της Πρόσκλησης, ανέρχεται:
– στο ποσό των τριών χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (3.500,00 €) μηνιαίως, για τη θέση Υπεύθυνου Έργου,
– στο ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00 €) μηνιαίως, για τη θέση Συντονιστή Έργου,
– στο ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00 €) μηνιαίως, για τη θέση Οικονομικού Υπεύθυνου,
– στο ποσό των χιλίων εννιακοσίων ευρώ (1.900,00 €) μηνιαίως, για την θέση Στελέχους Λογιστηρίου (Accounting),
– στο ποσό των χιλίων επτακοσίων ευρώ (1.700,00 €) μηνιαίως, για την θέση Στελέχους Παρακολούθησης Έργου και Διαχείρισης και Ανάλυσης Δεδομένων (Project Reporting – Data Manager),
– στο ποσό των χιλίων εννιακοσίων ευρώ (1.900,00 €) μηνιαίως, για την θέση Στελέχους
διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού και μισθοδοσίας (HR – Payroll),
– στο ποσό των χιλίων επτακοσίων ευρώ (1.700,00 €) μηνιαίως, για την θέση Στελέχους
παρακολούθησης διαφάνειας διαγωνιστικών διαδικασιών (Transparency Reporting)
– στο ποσό των χιλίων εννιακοσίων ευρώ (1.900,00 €) μηνιαίως, για την κάθε θέση Κοινωνικού Λειτουργού του Έργου,
– στο ποσό των τριών χιλιάδων διακοσίων ευρώ (2.000,00 €) μηνιαίως, για την κάθε θέση Ψυχολόγου του Έργου,
– στο ποσό των χιλίων εννιακοσίων ευρώ (1.900,00 €) μηνιαίως, για την κάθε θέση Τεχνικού,
– στο ποσό των χιλίων εννιακοσίων ευρώ (1.900,00 €) μηνιαίως, για την κάθε θέση Συντονιστή δομής,
– στο ποσό των χιλίων εννιακοσίων ευρώ (1.900,00 €) μηνιαίως, για την κάθε θέση Οδηγού,
– στο ποσό των χιλίων επτακοσίων ευρώ (1.700,00 €) μηνιαίως, για την κάθε θέση Διερμηνέα.