Αρχική Δήμοι Δήμος Αθηναίων: 4,2 εκατ. ευρώ για ανάπτυξη ψηφιακών ΚΕΠ

Δήμος Αθηναίων: 4,2 εκατ. ευρώ για ανάπτυξη ψηφιακών ΚΕΠ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Στα 4,2 εκατ. ευρώ αναμένεται να ανέλθει ο εκσυγχρονισμός και η ψηφιοποίηση των εννέα ΚΕΠ το δήμου Αθηναίων. Σύμφωνα με σχετική εισήγηση στη σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ο δήμος Αθηναίων πρόκειται να υπογράψει προγραμματική σύμβαση «με την Δ.Α.Ε.Μ Α.Ε για την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών ανάπτυξης και υποστήριξης της λειτουργίας των εννέα (9) Παραρτημάτων Κ.Ε.Π και της Διεύθυνσης Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π)».

Με την σύμβαση θα προβλέπεται:

Α. Ανάπτυξη Λογισμικού Ηλεκτρονικών και Ψηφιακών Εφαρμογών συμπεριλαμβανομένων και υπηρεσιών μετάπτωσης αρχείων και συντήρησης λογισμικού εφαρμογών κατά τη διάρκεια της χρονικής ισχύος της παρούσας Σύμβασης. Ειδικότερα:

α) Εγκατάσταση και λειτουργία τοπικών δικτύων σε κάθε Κ.Ε.Π

β) Τεχνική υποστήριξη του ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού

γ) Υπηρεσίες για την επιτυχή ηλεκτρονική διασύνδεση και on-line επικοινωνία των Κ.Ε.Π με τις υπηρεσίες του Δήμου

δ) Επίλυση θεμάτων της τρέχουσας καθημερινότητας

ε) Συντήρηση και αναβάθμιση του πληροφοριακού και ψηφιακού συστήματος

α.α Αντίγραφα Ασφαλείας

β.β Διαχείριση πρόσβασης χρηστών

γ.γ Τακτικός έλεγχος απρόσκοπτης λειτουργίας

 

Β. Ανάπτυξη μηχανισμού υποστήριξης και παρακολούθησης των διαδικασιών αναβάθμισης των παρεχομένων από Δ.Α υπηρεσιών με τη δημιουργία ειδικών ομάδων έργου και συντονισμού.

Γ. Συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού για την αφομοίωση της υψηλής τεχνολογίας και εφαρμογή πρωτοποριακών μεθόδων και υποδομών προς εξυπηρέτηση των πολιτών -δημοτών.

Δ. Υποστήριξη της διαχειριστικής οργάνωσης και λειτουργίας των υπηρεσιών των εννέα (9) Κ.Ε.Π και της Διεύθυνσης Κ.Ε.Π.

Επιπροσθέτως, βάσει του άρθρου 225 του Ν. 3463/2006, του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της πργ. 9 του άρθρου 8 του Ν. 4071/2012, μεταξύ των άλλων παρέχεται η δυνατότητα σύναψης προγραμματικών συμβάσεων για τη μελέτη και εκτέλεση έργων και προγραμμάτων καθώς και για την παροχή υπηρεσιών κάθε είδους μεταξύ Δήμων και επιχειρήσεων ΟΤΑ.

Πέραν τούτου, στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2020 είναι εγγεγραμμένη στον Φορέα 0, με Κ.Α 6737.083, πίστωση ποσού 600.000 €, με τίτλο « Νέα Προγραμματική για Κ.Ε.Π».

Με το προτεινόμενο σχέδιο όρων προγραμματικής σύμβασης και το παράρτημα της αναλυτικής κοστολόγησης και χρονοδιαγράμματος αυτής, που επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας εισήγησης, προσδιορίζεται το αντικείμενο της σύμβασης και α) αναλύονται οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών, β) προσδιορίζονται οι πόροι, τα ποσά και ο φορέας χρηματοδότησης, γ) καθορίζεται η διάρκεια της σύμβασης και το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσής της, δ) ορίζεται η επιτροπή παρακολούθησης και οι αρμοδιότητές της, ε) καθορίζονται οι ρήτρες αντισυμβατικής συμπεριφοράς.

Κατόπιν τούτων, παρακαλούμε κ. Πρόεδρε όπως εισηγηθείτε στο Σώμα τη λήψη απόφασης περί έγκρισής ή μη :

Α) της σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αθηναίων και της Δ.Α.Ε.Μ Α.Ε για την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών ανάπτυξης και υποστήριξης της λειτουργίας των εννέα (9) Παραρτημάτων Κ.Ε.Π και της Διεύθυνσης Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π) συνολικού ποσού τεσσάρων εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων ευρώ (4.200.000 €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης και για σαράντα-οχτώ μήνες, Β) του σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης και του παραρτήματος της αναλυτικής κοστολόγησης και χρονοδιαγράμματος αυτής, Γ) της εξουσιοδότησης του Δημάρχου Αθηναίων για την υπογραφή της σύμβασης και Δ) της κατανομής του ποσού των τεσσάρων εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων ευρώ (4.200.000 €), ως εξής:

α) την διάθεση πίστωσης ποσού εξακοσίων χιλιάδων ευρώ (600.000 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και καταλογισμού αυτού σε βάρος Κ.Α 6737.083 Φορέας 0, προϋπολογισμού έτους 2020 για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης μέχρι τις 31-12-2020 και β) την δέσμευση του υπολοίπου ποσού στον ίδιο Κ.Α και Φορέα για τα επόμενα έτη ως εξής: έτος 2021, ένα εκατομμύριο είκοσι-οχτώ χιλιάδες πεντακόσια εβδομήντα-ένα ευρώ και σαράντα-τέσσερα λεπτά (1.028.571,44 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, έτος 2022, ένα εκατομμύριο είκοσι-οχτώ χιλιάδες πεντακόσια εβδομήντα-ένα ευρώ και σαράντα-τέσσερα λεπτά (1.028.571,44 €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, έτος 2023, ένα εκατομμύριο είκοσι-οχτώ χιλιάδες πεντακόσια εβδομήντα-ένα ευρώ και σαράντα-τέσσερα λεπτά (1.028.571,44 €) και το έτος 2024, πεντακόσιες δεκατέσσερις χιλιάδες διακόσια ογδόντα-πέντε ευρώ και εξήντα-οχτώ λεπτά (514.285,68 €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.