Αρχική Υπουργεία Διευκρινιστική εγκύκλιος του ΥΠΕΣ για την αμοιβαία μετάταξη υπαλλήλων

Διευκρινιστική εγκύκλιος του ΥΠΕΣ για την αμοιβαία μετάταξη υπαλλήλων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Διευκρινιστική εγκύκλιο για τη διενέργεια αμοιβαίας μετάταξης στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας εξέδωσε το υπουργείο Εσωτερικών.

Η εγκύκλιος  εκδόθηκε μετά από ερωτήματα  που υποβλήθηκαν στο υπουργείο Εσωτερικών,  σχετικά με τη διαδικασία διενέργειας της αμοιβαίας μετάταξης, όπως προβλέπεται στις διατάξεις του αρ. 10 του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ), ν. 4440/2016, όπως ισχύει, και της σχετικής αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/129/οικ.9359/6.3.2018 (Β΄ 883) απόφασης, όπως ισχύει.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για αμοιβαία μετάταξη έχουν οι υπάλληλοι που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητα.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι και οι δύο υπάλληλοι που θα μεταταχθούν αμοιβαία, αλλά και οι φορείς, στους οποίους ανήκουν οργανικά να υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του ΕΣΚ. Επίσης θα πρέπει να έχει παρέλθει διετία από το διορισμό/πρόσληψη του υπαλλήλου εκτός από το διορισμό ή την πρόσληψη του υπαλλήλου, ΟΤΑ α΄ βαθμού που ανήκουν οργανικά σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα.

Υπόδειγμα της αίτησης έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της απογραφής (http://apografi.gov.gr/kinitikotita/esk_saf.html), στην οποία θα πρέπει να δηλώνεται η συνδρομή των παραπάνω προϋποθέσεων.

Δεν εφαρμόζονται στην αμοιβαία μετάταξη οι προϋποθέσεις της παρ. 4 του αρ. 4 του ν. 4440/2016 (65% ποσοστό κάλυψης του κλάδου του αιτούντος, μοναδικότητα στον κλάδο, νησιωτικές περιοχές κ.α).

Επίσης, η προϋπόθεση για την σχετική ανάρτηση του ψηφιακού οργανογράμματος του φορέα προέλευσης και υποδοχής των υπαλλήλων, λαμβάνεται υπόψη μόνο εφόσον ισχύει εκατέρωθεν και για τους δύο φορείς, άλλως δεν λαμβάνεται υπόψη.

Τέλος, προϋπόθεση για τη διενέργεια και ολοκλήρωση της αμοιβαίας μετάταξης είναι οι υπάλληλοι να ανήκουν στην ίδια κατηγορία/ εκπαιδευτική βαθμίδα και να κατέχουν τα τυπικά προσόντα του κλάδου/ειδικότητας, στην οποία μετατάσσονται. οι υπάλληλοι που θα μεταταχθούν αμοιβαία θα πρέπει να υπηρετούν ήδη στην ίδια κατηγορία/εκπαιδευτική βαθμίδα και να έχουν και τα αντίστοιχα προσόντα του κλάδου/ειδικότητας, στην οποία μετατάσσονται.
Οι υπάλληλοι θα πρέπει να κατέχουν ίδιας φύσεως θέση και ίδια σχέση εργασίας – π.χ. οργανική θέση μονίμου υπαλλήλου και οι δύο ή προσωποπαγή θέση μόνιμου υπάλληλου και οι δύο ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και οι δύο – με μόνη εξαίρεση την περίπτωση που ο φορέας έχει αντίστοιχη κενή οργανική θέση ή δύναται προηγουμένως να ανακατανείμει τις θέσεις του κατά κατηγορία και σχέση εργασίας σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 20 του ν. 4622/2019, προκειμένου να είναι δυνατή η αμοιβαία μετάταξη πχ μονίμου υπαλλήλου που κατέχει οργανική θέση με ιδιωτικού δικαίου υπάλληλο που κατέχει προσωποπαγή θέση.
Σε καμία περίπτωση με την αμοιβαία μετάταξη δεν δύναται να αλλάξει η εργασιακή σχέση που κατέχει ο υπάλληλος ή η φύση της θέσης του.