Αρχική Παιδεία Μεταπτυχιακό στη «Διοίκηση Επιχειρήσεων και Πληροφοριακά Συστήματα»

Μεταπτυχιακό στη «Διοίκηση Επιχειρήσεων και Πληροφοριακά Συστήματα»

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Για εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, με τίτλο: «Πληροφορική και Διοίκηση» των Τμημάτων Πληροφορικής και Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018. 

Από τα Τμήματα Πληροφορικής και Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) ανακοινώνεται ότι κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 θα εισαχθούν πρόσθετοι Μεταπτυχιακοί φοιτητές την περίοδο Σεπτεμβρίου 2017 στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο «Πληροφορική και Διοίκηση». Ο αριθμός των πρόσθετων εισακτέων στο ΔΠΜΣ ορίζεται σε είκοσι έξι (26), εκ των οποίων δέκα τρεις (13) θα είναι της κατηγορίας (Α) , έντεκα (11) από την κατηγορία Β και δύο (2) από την κατηγορία (Γ) (βλ. παρακάτω).

Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί:

Α) Πτυχιούχοι Τμημάτων Πληροφορικής και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ή συναφών Τμημάτων των ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) της ημεδαπής ή ομοταγών ΑΕΙ της αλλοδαπής, οπότε υποβάλλεται και η αντίστοιχη βεβαίωση αντιστοιχίας και ισοτιμίας του πτυχίου από το ΔΟΑΤΑΠ .

Β) Πτυχιούχοι Τμημάτων Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης ή συναφών Τμημάτων των ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) της ημεδαπής ή ομοταγών ΑΕΙ της αλλοδαπής, οπότε υποβάλλεται και η αντίστοιχη βεβαίωση ισοτιμίας του πτυχίου από το ΔΟΑΤΑΠ .

Γ) Πτυχιούχοι Σχολών Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών και Στρατιωτικών Σχολών σε ποσοστό 5% επί του συνολικού αριθμού των εισακτέων των κατηγοριών Α και Β.

Το ΔΠΜΣ θα λειτουργήσει για δέκατο πέμπτο έτος και απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης. Για την απόκτηση του ΜΔΕ απαιτούνται τρία (3) διδακτικά εξάμηνα με δικαίωμα παράτασης της διπλωματικής για ένα επιπλέον εξάμηνο.

Προβλέπεται η οικονομική συμμετοχή των φοιτητών για την κάλυψη των αναγκών του προγράμματος, ύψους χιλίων Ευρώ (1.000) ανά εξάμηνο για τα τρία υποχρεωτικά εξάμηνα και πεντακοσίων Ευρώ (500€) για το εξάμηνο της παράτασης.

Για τους άριστους εκ των εισακτέων προβλέπονται υποτροφίες κατά την εισαγωγή τους στο ΔΠΜΣ. Επίσης προβλέπονται υποτροφίες και κατά την διάρκεια των σπουδών με βάση την βαθμολογική επίδοση. Μέσω του Τμήματος Σπουδών του ΑΠΘ προβλέπονται ανταποδοτικές υποτροφίες με βάση βαθμολογικά αλλά και κοινωνικά – οικονομικά κριτήρια.

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά τους ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://admissions.csd.auth.gr/dpms από 17-7-2017 έως τις 25-9-2017 και την ημέρα των συνεντεύξεων προσκομίζουν την εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη αίτηση, μαζί με τα απαιτούμενα και τυχόν πρόσθετα δικαιολογητικά, στο χώρο διεξαγωγής της συνέντευξης.

Δύνανται να υποβάλουν αίτηση και όσοι προβλέπεται να πάρουν πτυχίο ως την ημερομηνία εγγραφής και πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις εισαγωγής στο ΠΜΣ. Στην περίπτωση που ο υποψήφιος δεν προσκομίσει αντίγραφο πτυχίου ως βαθμός πτυχίου θα υπολογισθεί ο τρέχων Μ.Ο. της αναλυτικής βαθμολογίας, ο οποίος δεν αλλάζει μετά από την κατάθεση του πτυχίου.

Όταν οι συνεντεύξεις προγραμματιστούν θα ακολούθησαν νέα ανακοίνωση.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Βιογραφικό σημείωμα
 2. Φωτοτυπία αντιγράφου πτυχίου (βεβαίωση αντιστοιχίας και ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ (όπου απαιτείται)
 1. Φωτοτυπία πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών.
 2. Αποδεικτικά γνώσης αγγλικών ή της ελληνικής για αλλοδαπούς
 3. Δύο συστατικές επιστολές
 4. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
 5. Δύο φωτογραφίες (στις οποίες θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου)
 6. Παράβολο εξέτασης αίτησης 50 Ευρώ στο λογαριασμό του ΔΠΜΣ στην Τράπεζα Πειραιώς : 5202-034065-624 (iban GR42 0172 2020 0052 0203 4065 624) Απαραίτητα στοιχεία Ονοματεπώνυμο και Κωδικός έργου 21476

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (Αν υπάρχουν)

 1. GMAT
 2. Φωτοτυπία βεβαίωσης υποτροφίας από το φορέα λήψης αυτής
 3. Φωτοτυπίες αναγνωρισμένων μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών και φωτοτυπία πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας μεταπτυχιακών σπουδών
 1. Αποδεικτικά γνώσης πρόσθετων ξένων γλωσσών
 2. Αποδεικτικά ερευνητικών δραστηριοτήτων (δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε συνέδρια)
 3. Άλλα προσόντα (επιμορφωτικά σεμινάρια, βραβεία, διακρίσεις, υποτροφίες κλπ.)

Κριτήρια αξιολόγησης:

 Ο γενικός βαθμός πτυχίου, το είδος του πτυχίου ή κατάταξη του υποψηφίου μεταξύ των συμ- φοιτητών του.

 Η επίδοση στο τεστ GMAT (μόνο για τους Οικονομολόγους)

 Το επίπεδο γλωσσομάθειας του υποψηφίου.

 Ενδεχόμενες δημοσιευμένες εργασίες, πρόσθετα πτυχία ή μεταπτυχιακοί τίτλοι του υποψηφίου.

 Προσωπική συνέντευξη του υποψηφίου

 Η επαγγελματική δραστηριότητα – εμπειρία

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην παρακάτω ανακοίνωση

http://dpms.csd.auth.gr/?p=5491

και στην ιστοσελίδα του νέου μεταπτυχιακού.

https://dpms-new.csd.auth.gr/

Στη διάθεση σας για οτιδήποτε άλλο χρειαστείτε και στο τηλέφωνο 2310998709.