Αρχική ΑΣΕΠ Δεκάδες προσλήψεις στο δήμο Πειραιά

Δεκάδες προσλήψεις στο δήμο Πειραιά

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Δήμος Πειραιά ανακοίνωσε την πρόσληψη 43 γυμναστών, πτυχιούχων φυσικής αγωγής.

Οι θέσεις εργασίας απευθύνονται σε πτυχιούχους φυσικής αγωγής.

Οι προσλήψεις θα υλοποιηθούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και διάρκειας 8 μηνών, για την υλοποίηση των προγραμμάτων Άθλησης για Όλους περιόδου 2022 – 2023.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι την Τετάρτη 11 Ιανουαρίου 2023.

Οι θέσεις εργασίας στο Δήμο Πειραιά
ΠΕ Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής (43 ατόμων) (8μηνες συμβάσεις) Επιθυμητή η γνώση aerobic, pilates, yoga, aqua aerobic

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα κάτωθι δικαιολογητικά, όπως αυτά αναγράφονται στην παρ. 7.2 του ισχύοντος Ο.Π.:

Βιογραφικό σημείωμα που να αναφέρεται στην προϋπηρεσία στα προγράμματα, στην επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, στην απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.λπ.
Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή καθώς και την αποδοχή ωραρίου και τόπου εργασίας που θα μου υποδειχθεί.
Φωτοτυπία πτυχίου Φυσικής Αγωγής, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου στην Ελλάδα.
Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
Βεβαίωση, πρόσφατη (μέσα στα χρονικά όρια της προκήρυξης) του ΟΑΕΔ ότι είναι άνεργος.
Έγγραφα σύμφωνα με το προσόν, που αποδεικνύουν προϋπηρεσία, όπως: Βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του κυρίου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης (μισθολογικές καταστάσεις Ι.Κ.Α. ή άλλων ασφαλιστικών ταμείων) ή βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα (αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κ.λπ.) ή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρημένα από την Επιθεώρηση Εργασίας και δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα και τα οποία αποτέλεσαν κριτήριο επιλογής.

Και κατά περίπτωση όπου απαιτούνται ή υφίστανται:

Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του γονέα μονογονεϊκής
οικογένειας , σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Αναγγελία άσκησης επαγγέλματος Προπονητή αθλήματος (ων)(όπου κρίνεται εκ του εξειδικευμένου προγράμματος και της προκήρυξης αναγκαία προϋπόθεση).
Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάσουν την ανακοίνωση από την ιστοσελίδα του Ο.Π.Α.Ν, (www.opanpireas.gr) και να υποβάλλουν αίτηση στα Γραφεία του ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (Διεύθυνση: Πλαζ Βοτσαλάκια – Καστέλα), τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 – 4100631, από 19.12.2022 έως και 11.01.2023 κατά τις ώρες 9:00΄- 12:00΄.

Οι Π.Φ.Α. που υπέβαλαν αίτηση σύμφωνα με την προθεσμία της προηγούμενης ανακοίνωσης , δεν υποβάλουν ξανά τα δικαιολογητικά τους.
Περίληψη της παρούσης προκήρυξης δημοσιεύεται σε (2) εφημερίδες (τοπικές) , στον πίνακα ανακοινώσεων του Ο.Π.Α.Ν. και στο κατάστημα του Δήμου Πειραιά.