Αρχική Παιδεία Δέκα θέσεις υποψήφιων διδακτόρων στη Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών

Δέκα θέσεις υποψήφιων διδακτόρων στη Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Δέκα θέσεις Υποψηφίων Διδακτόρων στα γνωστικά αντικείμενα των τριών Τομέων της (Γεωλογικών Επιστημών, Μεταλλευτικής, Μεταλλουργίας και Τεχνολογίας Υλικών), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις προκήρυξε η Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών .

Δεκτοί ως Υποψήφιοι Διδάκτορες γίνονται κάτοχοι Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης που είναι Διπλωματούχοι της Σχολής Μηχ. Μεταλλείων-Μεταλλουργών, άλλων Σχολών του ΕΜΠ και άλλων Πολυτεχνικών Σχολών της χώρας, αποφοίτων Γεωλογικών Τμημάτων και άλλων Τμημάτων θετικής κατεύθυνσης ελληνικών ΑΕΙ, καθώς και ισοτίμων Σχολών ΑΕΙ του εξωτερικού, με συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου των μεταπτυχιακών τους σπουδών με την αντίστοιχη επιστημονική περιοχή. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μετά από αιτιολογημένη απόφαση της Γ.Σ. της Σχολής μπορεί να γίνει δεκτός ως Υποψήφιος Διδάκτορας και μη κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος.

Για την επιλογή των υποψηφίων θα ληφθούν υπόψη ο γενικός βαθμός μεταπτυχιακού διπλώματος, ο βαθμός διπλώματος, η επίδοση στα συναφή προς την κατεύθυνση διδακτορικών σπουδών προπτυχιακά μαθήματα και στη διπλωματική εργασία, η γνώση ξένων γλωσσών (και ιδίως της αγγλικής), η τυχόν υπάρχουσα ερευνητική δραστηριότητα και επαγγελματική εμπειρία και συστατικές επιστολές, καθώς και η δυνατότητα των μελών ΔΕΠ προς επίβλεψη.

Δικαιολογητικά 

 

Μαζί με την αίτηση θα πρέπει να υποβληθούν τα εξής δικαιολογητικά:

1) Αίτηση σε ειδικό έντυπο (χορηγείται από τη Γραμματεία ή από την ιστοσελίδα της Σχολής www.metal.ntua.gr), στην οποία να αναγράφεται η ευρύτερη επιστημονική περιοχή εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής και να προτείνεται, αν είναι δυνατόν, ένα μέλος ΔΕΠ της Σχολής, από τις βαθμίδες του Καθηγητή, Αναπλ. Καθηγητή ή Επίκ. Καθηγητή, ως επιβλέπων.

2) Αντίγραφο Μεταπτυχιακού Διπλώματος.

3) Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας Μεταπτυχιακού.

4) Βεβαίωση ισοτιμίας πτυχίου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ, όσοι προέρχονται από Πανεπιστήμια του εξωτερικού).

5) Αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου.

6) Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών.

7) Πλήρες βιογραφικό σημείωμα, που θα περιλαμβάνει οπωσδήποτε στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική ή και επαγγελματική δραστηριότητα, τις πιθανές επιστημονικές εργασίες του υποψηφίου.

8) Τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης μιας ή περισσοτέρων ξένων γλωσσών, οι δε αλλοδαποί και της ελληνικής γλώσσας.

9) Δύο συστατικές επιστολές.

10) Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας. Σχετικές πληροφορίες παρέχονται από τη Γραμματεία της Σχολής (κ. Γαλάνη Μαρία τηλ.: 2107722062).

Αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση από τις 13 Φεβρουαρίου 2017 μέχρι τις 03 Μαρτίου 2017 στη Γραμματεία της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών Ε.Μ.Π. (Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 15773 Αθήνα)