Στον νέο πτωχευτικό νόμο θα δίνεται η δυνατότητα στους ιδιώτες και στις επιχειρήσεις να προχωρούν στην εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών, εφόσον δεν επιλέξουν την κήρυξη πτώχευσης.

Από την εξωδικαστική ρύθμιση, όμως, εξαιρούνται μια σειρά από περιπτώσεις όπως προβλέπει το άρθρο 114 του σχεδίου νόμου, που συζητά αυτή την περίοδο η Αθήνα με τους δανειστές.

Οι εξαιρέσεις

Σύμφωνα με το άρθρο 114, φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν μπορεί να υποβάλει αίτηση για υπαγωγή στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών, εφόσον:

– έχει υποβάλει αίτηση ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου για υπαγωγή σε άλλες διαδικασίες του παρόντος κώδικα -δηλαδή στην πτωχευτική διαδικασία-, εκτός εάν έχει υπάρξει έγκυρη παραίτησή του από τις εν λόγω διαδικασίες μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών,

– έχει τεθεί σε εκκαθάριση,

– έχει εκδοθεί οριστική απόφαση υπαγωγής του οφειλέτη στο πτωχευτικό πλαίσιο ή έχει συζητηθεί ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου η αίτηση υπαγωγής του στην παραπάνω διαδικασία και εκκρεμεί η έκδοση δικαστικής απόφασης,

– έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση το ίδιο το φυσικό πρόσωπο ή στην περίπτωση των νομικών προσώπων οι πρόεδροι ή οι διευθύνοντες σύμβουλοι ή οι διαχειριστές ή οι εταίροι ή και κάθε πρόσωπο εντεταλμένο στη διαχείριση αυτών από το νόμο, ή από ιδιωτική βούληση, ή με δικαστική απόφαση για ένα από τα ακόλουθα αδικήματα:

  1. Φοροδιαφυγή, εκτός αν αφορά μη απόδοση φόρου προστιθέμενης αξίας, φόρου κύκλου εργασιών, φόρου ασφαλίστρων, παρακρατούμενων και επιρριπτόμενων φόρων τελών ή εισφορών ή φόρου πλοίων.
  2. Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, υπεξαίρεση, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, δωροληψία, λαθρεμπορία, καταδολίευση δανειστών, χρεοκοπία, ή απάτη, σε βαθμό κακουργήματος. Στην περίπτωση της απάτης, αν ο παθών είναι το Δημόσιο ή Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης, αρκεί η καταδίκη σε βαθμό πλημμελήματος.
  3. Επί νομικών προσώπων, η κατά τα ανωτέρω ποινική καταδίκη των παραπάνω φυσικών προσώπων πρέπει να αφορά αξιόποινη πράξη που τελέστηκε κατά τη δραστηριότητα του νομικού προσώπου το οποίο ζητεί την ένταξή του στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών.

Άλλες κατηγορίες

Εκτός εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών μένουν, επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 114:

  • οι πάροχοι επενδυτικών υπηρεσιών καθώς και τα υποκαταστήματα αλλοδαπών παρόχων επενδυτικών υπηρεσιών που λειτουργούν στην Ελλάδα
  • οι Οργανισμού Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ), καθώς και οι Οργανισμοί Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ) και οι διαχειριστές αυτών.