Αρχική Υπουργεία Δείτε με ποιον τρόπο θα πάρετε χρήματα για επιδότηση φυσικού αερίου!

Δείτε με ποιον τρόπο θα πάρετε χρήματα για επιδότηση φυσικού αερίου!

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Την επιδότηση και των λογαριασμών φυσικού αερίου εκτός του ρεύματος  προβλέπει η τροπολογία που κατέθεσε στη Βουλή  χθες το  βράδυ το Υπουργείο Οικονομικών.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στο άρθρο 8 ,με κοινή απόφαση των υπουργών Περιβάλλοντος και Οικονομικών δύνανται να παρέχεται από τον ειδικό λογαριασμό ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, επιδότηση της κατανάλωσης φυσικού αερίου και να πιστώνεται στους λογαριασμούς των δικαιούχων ως έκπτωση από τους προμηθευτές φυσικού αερίου.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση, προβλέπεται η σύσταση νέου ειδικού λογαριασμού με την ονομασία «Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης» και προβλέπεται η επιδότηση από αυτόν τον ειδικό λογαριασμό της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 8

Σύσταση Ειδικού Λογαριασμού με την ονομασία «Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης» – Χορήγηση επιδότησης λογαριασμού ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου σε καταναλωτές

  1. Συστήνεται ειδικός λογαριασμός με την ονομασία «Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης» και ως διαχειριστής του ειδικού λογαριασμού ορίζεται η Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε.
  2. Ο ειδικός λογαριασμός της παρ. 1, πέρα από τα έσοδα που προβλέπονται στην υποπερ. (στ) της περ. Α.2.1 της παρ. Α.2. του άρθρου 25 του ν. 3468/2006 (Α’ 129), δύναται να χρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό.
  3. Παρέχεται, από τον ειδικό λογαριασμό της παρ. 1, επιδότηση της τιμολογητέας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και πιστώνεται στους λογαριασμούς των δικαιούχων ως έκπτωση από τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας. Δικαιούχοι της ανωτέρω επιδότησης είναι καταναλωτές χαμηλής τάσης Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομικών, καθορίζονται οι δικαιούχοι καταναλωτές λαμβάνοντας υπόψη οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια., το ύφος επιδότησης σε ευρώ ανά μεγαβατώρα (MWh), η διαδικασία, ο τρόπος και ο χρόνος χορήγησής της, ο χρόνος εκκαθάρισης, η περίοδος κατανάλωσης, ανώτατα και κατώτατα όρια καταναλώσεων, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη χορήγηση της επιδότησης.
  4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομικών, δύναται να παρέχεται, από τον ειδικό λογαριασμό της παρ. 1, επιδότηση της κατανάλωσης φυσικού αερίου και να πιστώνεται στους λογαριασμούς των δικαιούχων ως έκπτωση από τους προμηθευτές φυσικού αερίου. Δικαιούχοι της επιδότησης είναι οι οικιακοί καταναλωτές φυσικού αερίου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομικών, καθορίζονται οι δικαιούχοι καταναλωτές λαμβάνοντας υπόψη οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια για τη χορήγηση της επιδότησης, το ύφος επιδότησης σε ευρώ ανά θερμική μεγαβατώρα (MWhth) η διαδικασία, ο τρόπος και ο χρόνος χορήγησής της, ο χρόνος εκκαθάρισης, η περίοδος κατανάλωσης, ανώτατα και κατώτατα όρια καταναλώσεων, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη χορήγηση της επιδότησης.