Αρχική ΑΣΕΠ ΔΕΗ: Προσλαμβάνει 169 μόνιμους υπαλλήλους, εκτός ΑΣΕΠ

ΔΕΗ: Προσλαμβάνει 169 μόνιμους υπαλλήλους, εκτός ΑΣΕΠ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

H ΔΕΗ ανακοίνωσε την πρόσληψη 169 ατόμων με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η εταιρεία ζητά απλό προσωπικό που θα καλύψει θέσεις σε εισαγωγικό επίπεδο σε ειδικότητες όπως: Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοι, Διοικητικοί, Πτυχιούχοι Πληροφορικής, Ηλεκτροτεχνικοί, κ.α.

Πιο συγκεκριμένα:

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε) 37 θέσεις: ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕ, ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕ, ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕ, ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕ, ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕ, ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΕ, ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΕ κατεύθυνσης ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ/ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕ.

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), 39 θέσεις: ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ TΕ, ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ TΕ, ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΕ, ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΤΕ, ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕ, ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ.

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), 93 θέσεις: ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΕ, ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΕ.

Οι ειδικότητες

Το προσωπικό που θα προσληφθεί στους Αυτόνομους Σταθμούς Παραγωγής (ΑΣΠ) και Τοπικούς Σταθμούς Παραγωγής (ΤΣΠ) καθώς και στον ΘΗΣ Νότιας Ρόδου:

• Οι Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΠΕ και οι Διπλωματούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί ΠΕ, θα απασχοληθούν με τη λειτουργία, συντήρηση, επισκευή του
ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού αντιστοίχως αλλά και με την αποκατάσταση βλαβών των Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών των Ατμοηλεκτρικών
Σταθμών (ΑΗΣ), Αυτόνομων Σταθμών Παραγωγής (ΑΣΠ) & Τοπικών Σταθμών Παραγωγής (ΤΣΠ) της ΔΕΠΑΝ.

• Οι υπόλοιποι Πτυχιούχοι Μηχανικοί ΤΕ (Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι, Πτυχιούχοι Μηχανολόγοι) αλλά και οι Ηλεκτροτεχνικοί Δ.Ε. και Μηχανοτεχνικοί Δ.Ε., θα καλύψουν ανάγκες λειτουργίας του ΘΗΣ Νότιας Ρόδου καθώς και των Αυτόνομων Σταθμών Παραγωγής (ΑΣΠ) & Τοπικών Σταθμών Παραγωγής (ΤΣΠ).

Σε ότι αφορά το προσωπικό που θα προσληφθεί σε Κλάδους Ατμοηλεκτρικών Σταθμών (ΑΗΣ) καθώς και σε Υδροηλεκτρικούς Σταθμούς (ΥΗΣ):

Οι νεοπροσλαμβανόμενοι θα απασχολούνται σε δραστηριότητες ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες της Εταιρείας, και σύμφωνα με τα ειδικότερα προσόντα και τις
δεξιότητές τους, προκειμένου να διασφαλισθεί η ασφαλής, περιβαλλοντικά συμβατή και βέλτιστη οικονομικά παραγωγική διαδικασία, των Μονάδων Παραγωγής Ενέργειας
με καύσιμο Φυσικό Αέριο καθώς και των Υδροηλεκτρικών Μονάδων Παραγωγής, μέσω της εύρυθμης Λειτουργίας και Συντήρησης αυτών. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οι κύριες δραστηριότητες των Μονάδων Παραγωγής είναι η λειτουργία και η επιτήρηση και συντήρηση των μηχανολογικών ή ηλεκτρολογικών-ηλεκτρονικών τους
εγκαταστάσεων.

Ειδικότερα, η διενέργεια χειρισμών και ελέγχων των Μονάδων (μέσω της παρακολούθησης λειτουργικών μεγεθών και παραμέτρων), καθώς και η επιτήρηση των χώρων και εγκαταστάσεων εντός αυτών, η μέριμνα για την εύρυθμη ασφαλή και περιβαλλοντικά συμβατή λειτουργία τους, και η αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων κατά τη διάρκεια λειτουργίας τους. Επίσης, η αντιμετώπιση βλαβών και ανωμαλιών στην παραγωγική διαδικασία μέσω διάγνωσης της αιτίας που τις προκάλεσαν. Καθώς και η προγραμματισμένη προληπτική ή μη Συντήρηση μηχανολογικού ή ηλεκτρολογικού-ηλεκτρονικού εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τις βέλτιστες τεχνικές και οδηγίες του κατασκευαστή, προκειμένου να διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα η διαθεσιμότητα και η αξιοπιστία της παραγωγικής αλυσίδας.

Επισημαίνεται ότι:

Οι επιλεγέντες για κάλυψη των θέσεων τoυ ΥΗΣ Καστρακίου (του Συγκροτήματος Αχελώου το οποίο έχει έδρα τον ΥΗΣ Καστρακίου), θα τοποθετηθούν στον υπόψη ΥΗΣ, πλην όμως θα μετακινούνται ανάλογα με τις εκάστοτε υπηρεσιακές ανάγκες που προκύπτουν καθώς και τα ειδικότερα προσόντα και τις δεξιότητές τους είτε στον ΥΗΣ Κρεμαστών είτε στον ΥΗΣ Στράτου, οι οποίοι επίσης ανήκουν στο Συγκρότημα Αχελώου και στην ίδια Περιφερειακή Ενότητα (Αιτωλοακαρνανίας).

Οι επιλεγέντες για κάλυψη των θέσεων τoυ ΥΗΣ Θησαυρού (που ανήκει στο Συγκρότημα Νέστου) θα τοποθετηθούν στον υπόψη ΥΗΣ, πλην όμως θα μετακινούνται ανάλογα με τις εκάστοτε υπηρεσιακές ανάγκες που προκύπτουν καθώς και τα ειδικότερα προσόντα και τις δεξιότητές τους στον ΥΗΣ Πλατανόβρυσης που επίσης ανήκει στο Συγκρότημα Νέστου και στην ίδια Περιφερειακή Ενότητα (Ημαθίας).

Υποβολή αιτήσεων

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής  μέσω του διαδικτυακού τόπου της ΔΕΗ Α.Ε. (www.dei.gr) αρχίζει στις 10 Νοεμβρίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 08:00 και λήγει στις 26 Νοεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν με ακρίβεια και πληρότητα στα αντίστοιχα πεδία της ηλεκτρονικής αίτησης, τα προσόντα που διαθέτουν (π.χ. τίτλοι σπουδών,
γνώση ξένων γλωσσών, γνώση χειρισμού Η/Υ, εργασιακή εμπειρία κ.λπ) και να επισυνάψουν τα αντίστοιχα δικαιολογητικά.

Ολόκληρη η προκήρυξη της ΔΕΗ