Αρχική ΑΣΕΠ ΔΕΗ: 17 νέες θέσεις εργασίας στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας

ΔΕΗ: 17 νέες θέσεις εργασίας στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης (ΔΛΚΜ) ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 17 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης, που εδρεύει στη Μεγαλόπολη του νομού Αρκαδίας.

Οι ειδικότητες
ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών – 1 θέση
ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών – 1 θέση
ΔΕ Βοηθοί Χειριστές Ηλεκτροκίνητων ερπυστριοφόρων μηχανημάτων (με καδοτροχό) – 8 θέσεις
ΔΕ Μηχανοτεχνικοί Εγκατάστασεων και Εξοπλισμού – Μηχανοτεχνίτες – 3 θέσεις
ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών [Εποχικό Προσωπικό] – 1 θέση
ΔΕ Τεχνικός Λοιπών Ειδικοτήτων – Χορηγητής Καυσίμων – 1 θέση
ΔΕ Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού – Τεχνίτες Οχημάτων – 2 θέσεις

Υποβολή αιτήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΔΕΗ Α.Ε. ΣΟΧ 3/2022 για πρόσληψη σε ΛΙΓ/ΧΕΙΑ, ΑΗΣ/ΥΗΣ, ΑΣΠ/ΤΣΠ και να την υποβάλλουν αποκλειστικά και μόνον ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: [email protected]

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 10 ημερών (υπολογιζόμενων ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της επιχείρησης, στα παραρτήματα αυτής καθώς και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Μεγαλόπολης, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων στο διαδικτυακό τόπο της ΔΕΗ Α.Ε. (www.dei.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας την εξής διαδρομή: ΔΕΗ ΟΜΙΛΟΣ –> Ανθρώπινο Δυναμικό –> Ευκαιρίες Καριέρας –> Προκηρύξεις –> Προσλήψεις έκτακτου προσωπικού (8μηνες).

Δείτε εδώ ολόκληρη την προκήρυξη.