Αρχική ΑΣΕΠ ΔΕΔΔΗΕ: Νέες θέσεις εργασίας σε Ξάνθη και Κιλκίς

ΔΕΔΔΗΕ: Νέες θέσεις εργασίας σε Ξάνθη και Κιλκίς

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 6 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Περιοχής Κιλκίς κι Ξάνθης.

Οι ειδικότητες

  1. ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Δικτύων [Εποχικό προσωπικό] – 2 θέσεις (Ξάνθη)
  2. ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών [Εποχικό Προσωπικό] – 1 θέση – (Ξάνθη)
  3. ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών – 1 θέση (Κιλκίς)
  4. ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών – 1 θέση (Κιλκίς)
  5. ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων – 1 θέση (Κιλκίς)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΣΟΧ 3/2022 (ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.) και να την υποβάλουν, είτε ταχυδρομικά με
συστημένη επιστολή, στα γραφεία των υπηρεσιών, στις ακόλουθες διευθύνσεις:

 ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε /ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΙΛΚΙΣ, Ελ. Βενιζέλου 55, 61100 ΚΙΛΚΙΣ, απευθύνοντάς την στον Τομέα Υποστήριξης, υπόψη κας. Σημαιοφορίδου Σοφίας (τηλ. Επικοινωνίας  2341080150, ή 2341080152), και

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε /ΠΕΡΙΟΧΗ ΞΑΝΘΗΣ, Βασ. Σοφίας-Ύδρας, Τ.Κ. 67132 – ΞΑΝΘΗ, απευθύνοντάς την στον Τομέα Υποστήριξης, υπόψη κ. Γκαϊδατζή Θεοδώρας, ή Σεφερίδου Δέσποινας (τηλ. επικοινωνίας 2541069756 και 2541069757,

είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις [email protected]  και [email protected].

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων με ηλεκτρονικό τρόπο κρίνεται με βάση την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής, ενώ το εμπρόθεσμο με συστημένη αποστολή κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι 10 ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο αρμόδιο υπηρεσιακό κλιμάκιο και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων:

  • στην υπηρεσία στην ανωτέρω διεύθυνση
  • το διαδικτυακό τόπο της Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. (www.deddie.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Απασχόληση  Θέσεις Εργασίας  Πρόσληψη Έκτακτου Προσωπικού.

Δείτε εδώ και εδώ ολόκληρες τις προκηρύξεις.