Αρχική ΑΣΕΠ Αυτή είναι η προκήρυξη για 120 προσλήψεις – Τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Αυτή είναι η προκήρυξη για 120 προσλήψεις – Τα απαραίτητα δικαιολογητικά

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κοζάνης ανακοινώνει την πρόσληψη εκατόν είκοσι (120) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα όπως αναφέρεται στην προκήρυξη.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω μηνύματος
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στη διεύθυνση [email protected], (Η ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΕ ΕΝΑ (1) ΑΡΧΕΙΟ PDF), είτε
αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε
ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Αρχαιολογικό Μουσείο Αιανής, Τ.Κ. 50150 Αιανή Κοζάνης, απευθύνοντάς
την στην ΕΦΑ Κοζάνης (τηλ. επικοινωνίας: 2461098801) είτε εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο
διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.culture.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον
πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας από 18-03-2023 έως 27-03-2023

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Σε κάθε περίπτωση, ανυπόγραφες αιτήσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις δε θα γίνονται δεκτές.