Αρχική Οικονομία Αυτή ειναι η Έκθεση Πισσαρίδη: Οι 20 παρεμβάσεις για το νέο αναπτυξιακό...

Αυτή ειναι η Έκθεση Πισσαρίδη: Οι 20 παρεμβάσεις για το νέο αναπτυξιακό μοντέλο

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Mείωση του φορολογικού βάρους στη μισθωτή εργασία με ψαλίδισμα των φορολογικών συντελεστών, ενιαία φορολογική κλίμακα και κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης, μετάβαση από διανεμητικό σε κεφαλαιοποιητικό σύστημα για τις επικουρικές συντάξεις και στόχευση των επιδομάτων ώστε να μη λειτουργούν ως αντικίνητρο για εργασία είναι μερικές από τις 20 παρεμβάσεις που εισηγείται στην κυβέρνηση η Επιτροπή Πισσαρίδη για το νέο αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας.

Βασικός στόχος της τελικής έκθεσης είναι η ετήσια αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ κατά 3,5% για την επόμενη δεκαετία, κατά μέσο όρο. Ο στόχος αυτός μπορεί να επιτευχθεί μέσω της ετήσιας αύξησης της απασχόλησης κατά 1% και της ετήσιας αύξησης της παραγωγικότητας της εργασίας κατά 2,5%.

Αναλυτικότερα, οι παρεμβάσεις που προτείνει η Επιτροπή Πισσαρίδη είναι οι εξής:

 1. Μείωση του βάρους στη μισθωτή εργασία μέσω της μείωσης συντελεστών, απάλειψη εισφοράς αλληλεγγύης, στοχευμένα κίνητρα για χρήση ηλεκτρονικών πληρωμών και ενσωμάτωση εισοδημάτων σε ενιαία κλίμακα φορολογίας ανεξάρτητα από την πηγή.
 2. Κίνητρα για εργασία και αποταμίευση που συνοδεύονται με μείωση ασφαλιστικών εισφορών (μέσω σταθερών εισφορών υγείας) και ανώτατου ορίου ασφαλιστέου εισοδήματος. Προτείνεται η ενίσχυση αναλογικότητας δημόσιου διανεμητικού πυλώνα ασφάλισης, η ανάπτυξη δεύτερου και τρίτου πυλώνα με κίνητρα με ιδιωτικές αποφάσεις, η μετάβαση από διανεμητικό σε κεφαλαιοποιητικό σύστημα επικουρικής σύνταξης, με άμεση εφαρμογή για όσους εισέρχονται στην αγορά εργασίας και εθελοντικά για όσους άλλους εργαζομένους το επιθυμούν.
 3. Βελτίωση της διακυβέρνησης, αύξηση της θητείας και της κινητικότητας, αναβάθμιση του ΑΣΕΠ, καθολική εφαρμογή αξιολόγησης, συνέχιση των διαδικασιών ψηφιοποίησης.
 4. Μείωση χρόνου εκδίκασης υποθέσεων με επέκταση των ειδικών τμημάτων στα δικαστήρια για οικονομικές υποθέσεις, υποστήριξη των μηχανισμών εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών.
 5. Εμφαση στην αποτελεσματική εφαρμογή του νέου πτωχευτικού κώδικα και θέσπιση φορολογικών κινήτρων για εισαγωγή επιχειρήσεων στο Χρηματιστήριο και για μακροχρόνια αποταμίευση μέσω αυτού.
 6. Καθορισμός ιδιοκτησίας και χρήσεων γης, ολοκλήρωση του Κτηματολογίου, των δασικών χαρτών και του καθορισμού χρήσεων γης, περιορισμός της εκτός σχεδίου δόμησης.
 7. Μεταφορά αρμοδιοτήτων και πόρων με συγχώνευση και απλούστευση όλων των φόρων για την ακίνητη περιουσία και μεταφορά μέρους τους σε τοπικό επίπεδο.
 8. Εκσυγχρονισμός του συστήματος σε όλες τις βαθμίδες.
 9. Αναδιάρθρωση του συστήματος με ανάπτυξη ενιαίου συστήματος ψηφιακού φακέλου ασθενούς.
 10. Ριζική αναβάθμιση του συστήματος κατάρτισης.
 11. Συμμετοχή στην αγορά εργασίας με πληρέστερη ένταξη των γυναικών.
 12. Βελτίωση της δομής και της στόχευσης επιδομάτων ώστε να μη λειτουργούν ως αντικίνητρο για εργασία.
 13. Εκσυγχρονισμός του συστήματος και ενίσχυση των ψηφιακών υποδομών με επιτάχυνση βασικών επενδύσεων και διασύνδεσης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.
 14. Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων, στροφή σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, άμβλυνση του κόστους μετάβασης κατά τη διαδικασία απολιγνιτοποίησης.
 15. Δημιουργία αποτελεσματικών εμπορευματικών διαδρόμων.
 16. Μείωση του κόστους παραγωγής με επιταχυνόμενες φορολογικές αποσβέσεις για επενδύσεις σε εξοπλισμό.
 17. Βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών με προγράμματα ενίσχυσης των βασικών υποδομών και ψηφιοποίηση υπηρεσιών.
 18. Μεγέθυνση και εκσυγχρονισμός των εκμεταλλεύσεων.
 19. Προγράμματα ενίσχυσης με έμφαση σε καινοτομία και εξωστρέφεια.
 20. Άρση αγκυλώσεων και αύξηση δαπανών στην έρευνα.