Αρχική Υπουργεία Αξιολόγηση στο Δημόσιο- Μέρος Γ’

Αξιολόγηση στο Δημόσιο- Μέρος Γ’

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το σήμα για την έναρξη της γ΄φάσης της αξιολόγησης του έτους 2017 στο Δημόσιο έδωσε με εγκύκλιο της η υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης Όλγα Γεροβασίλη.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο ειδικά για την αξιολογική περίοδο του έτους 2017 οι σχετικές με την ηλεκτρονική αξιολόγησης ενέργειες διενεργούνται καταρχήν από 10/5/2018 έως 20/7/2018.

– Από 10/5/2018 έως 1/6/2018 η οικεία Διεύθυνση Διοικητικού/Προσωπικού εκτελεί τις απαραίτητες κατά λόγο αρμοδιότητας ενέργειες για την έναρξη της συμπλήρωσης των εκθέσεων αξιολόγησης.
– Από 4/6/2018 έως 18/6/2018 ο αξιολογούμενος ολοκληρώνει τη συμπλήρωση της έκθεσης αξιολόγησης κατά το σκέλος που τον αφορά και υποβάλει αυτή αρμοδίως.
– Από 20/6/2018 έως 4/7/2018 ο α’ αξιολογητής ολοκληρώνει τη συμπλήρωση της έκθεσης αξιολόγησης κατά το σκέλος που τον αφορά και υποβάλει αυτή αρμοδίως.
– Από 6/7/2018 έως 20/7/2018 ο β΄ αξιολογητής ολοκληρώνει τη συμπλήρωση της έκθεσης αξιολόγησης κατά το σκέλος που τον αφορά και υποβάλει αυτή αρμοδίως»

Ενόψει των ανωτέρω, την Τετάρτη, 20 Ιουνίου 2018 ξεκινάει η προθεσμία καταχώρισης των στοιχείων από τον Αξιολογητή Α’ και λήγει την Τετάρτη, 4 Ιουλίου 2018, καταληκτική ημερομηνία υποβολής της έκθεσης αξιολόγησης από τον Α’ αξιολογητή στον Β’ αξιολογητή. Η είσοδος στην εφαρμογή γίνεται με τους προσωπικούς κωδικούς taxis.

Υπενθυμίζεται ότι την 18η Ιουνίου 2018 περατώθηκε η προθεσμία υποβολής της έκθεσης αξιολόγησης από τους αξιολογούμενους και από 20 Ιουνίου 2018 αρχίζει η καταχώριση στοιχείων από τον Αξιολογητή Α’ και κατόπιν διαδοχικά
από τον Αξιολογητή Β’. Συγκεκριμένα, από 20 Ιουνίου 2018 έως 4 Ιουλίου 2018 οι Αξιολογητές Α΄ προβαίνουν στην αξιολόγηση των υφισταμένων τους ως πρώτοι ιεραρχικά προϊστάμενοι. Από 6 Ιουλίου 2018 έως 20 Ιουλίου 2018, οι
Αξιολογητές Β΄ προβαίνουν στην αξιολόγηση των υφισταμένων τους ως δεύτεροι ιεραρχικά προϊστάμενοι.

Στις περιπτώσεις που λόγω της πρώτης εφαρμογής του συστήματος ηλεκτρονικής αξιολόγησης, οι αξιολογητές Α’ δεν εντοπίσουν τα στοιχεία τους ή τα στοιχεία των αξιολογουμένων από αυτούς ηλεκτρονικά θα πρέπει να προβούν στην έγχαρτη αξιολόγηση των υφισταμένων τους και κατόπιν να υποβάλλουν με εμπιστευτικό πρωτόκολλο τα συμπληρωμένα έντυπα αξιολόγησης των υφισταμένων τους στον Β’ Αξιολογητή, κοινοποιώντας ταυτόχρονα αντίγραφο αυτού στην οικεία Δ/νση Διοικητικού/Προσωπικού εντός της προθεσμίας 20 Ιουνίου 2018 έως 4 Ιουλίου 2018.

Επισημαίνεται ότι από τις 20 Ιουνίου 2018 οι εκθέσεις των αξιολογούμενων των οποίων τα στοιχεία έχουν καταχωρηθεί από τις οικείες Διευθύνσεις Διοικητικού στην ηλεκτρονική πλατφόρμα εμφανίζονται στους αξιολογητές Α’ όπως αυτοί έχουν οριστεί από τις Διευθύνσεις Διοικητικού. Το ανωτέρω συμβαίνει είτε η έκθεση υπεβλήθη συμπληρωμένη από τον αξιολογούμενο είτε όχι.

Κατόπιν τούτου καλούνται οι αξιολογητές Α΄ στους οποίους εκ παραδρομής έχουν αντιστοιχηθεί εκθέσεις αξιολογούμενων που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου για την αξιολόγησή τους να μην προβούν σε περαιτέρω ενέργειες στην ηλεκτρονική πλατφόρμα όσον αφορά τις εν λόγω εκθέσεις και να αναφέρουν το σφάλμα στην οικεία Δ/νση Διοικητικού.

Επίσης, στις περιπτώσεις ηλεκτρονικών εκθέσεων αξιολόγησης που εμφανίζονται στους ορθώς ορισμένους αξιολογητές Α΄ αλλά μη συμπληρωμένες από τους αξιολογούμενους, οι αξιολογητές Α΄ καλούνται όπως προχωρήσουν στη συμπλήρωση της έκθεσης κατά το μέρος που τους αφορά και την υποβολή της στους αξιολογητές Β΄.

Επισημαίνεται ότι, στις περιπτώσεις που καθιστούν μη δυνατή την ορθή συμπλήρωση της έκθεσης αξιολόγησης ηλεκτρονικά, και οι αξιολογούμενοι κλήθηκαν να υποβάλουν τις εκθέσεις αξιολόγησής τους σε έντυπη μορφή,
καλούνται και οι Αξιολογητές Α’ και Β’ να προβούν μόνο στην έγχαρτη αξιολόγηση των υφισταμένων τους.

Η βαθμολογία 90-100 σε επιμέρους κριτήριο απαιτεί τη συμπλήρωση ειδικής αιτιολογίας. Το ίδιο και η βαθμολογία 0-59.
Σε περίπτωση αξιολόγησης του υπαλλήλου με μέσο όρο βαθμολογίας της έκθεσης μικρότερο του εξήντα (60) συμπληρώνονται υποχρεωτικά από τον αξιολογητή στο έντυπο αξιολόγησης τα μέτρα βελτίωσης που οφείλει να λάβει:
α) ο αξιολογούμενος, β) ο προϊστάμενος που τον αξιολογεί, στο μέτρο των αρμοδιοτήτων του, και γ) η υπηρεσία.