ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Δύο νέες τροπολογίες κατέθεσε χθες στο νομοσχέδιο που μειώνει τις εισφορές για 250.000 ελεύθερους επαγγελματίες αυτοαπασχολούμενους και αγρότες η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εργασίας. Οι τροπολογίες προβλέπουν, μεταξύ άλλων, την χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας σε άνεργους, πρώην ελεύθερους επαγγελματίες με ληξιπρόθεσμες οφειλές, με στόχο την πρόσβαση των ενδιαφερόμενων σε προγράμματα «δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας». Παράλληλα, καθορίζεται και για τους έμμισθους δικηγόρους η ελάχιστη εισφορά των 117,2 ευρώ το μήνα για κύρια ασφάλιση, ενώ καταργείται αναδρομικά από 1/7/2011 η  ειδική εισφορά 1% υπέρ του Ο.Α.Ε.Δ.   που είχε επιβληθεί στους εργαζόμενους   στις Τράπεζες. Αναλυτικά:

  • Πρόσβαση σε προγράμματα «δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας» για άνεργους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες με χορήγηση ενημερότητας ειδικά για την συμμετοχή στο πρόγραμμα ακόμη κι αν υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές. Οι άνεργοι, πρώην ελεύθεροι επαγγελματίες, που εντάσσονται σε προγράμματα έναρξης ή επανέναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας του ΟΑΕΔ αποκτούν ασφαλιστική ενημερότητα και παραμένουν ενήμεροι καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος των προγραμμάτων, εφόσον είναι συνεπείς ως προς τις τρέχουσες ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις, ακόμη και αν οφείλουν εισφορές και δεν έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση. Από την επιχορήγηση του ΟΑΕΔ παρακρατείται ποσοστό 25% που αποδίδεται στον ΕΦΚΑ έναντι εξόφλησης των οφειλών τους.
  • Από 1.1.2019 ισχύει νέα βάση υπολογισμού του ποσού της μηνιαίας εισφοράς για έμμισθους δικηγόρους, μισθωτούς μηχανικούς και γιατρούς. Η εισφορά θα υπολογίζεται όπως και για τους αυτοαπασχολούμενους επί του κατώτατου βασικού μισθού άγαμου.
  • Καταργείται αναδρομικά από 1-7-2011 η ειδική εισφορά 1% υπέρ του Ο.Α.Ε.Δ.  που είχε επιβληθεί στους εργαζόμενους  στις Τράπεζες. Πρόκειται για χαρακτηριστική περίπτωση άρσης κακής νομοθέτησης που είχε γίνει, σχολιάζουν κύκλοι του υπουργείου Εργασίας. Ειδικότερα, διευκρινίζεται ότι, δεν είναι υπόχρεοι καταβολής της ειδικής εισφοράς 1% επί των τακτικών αποδοχών και πρόσθετων αμοιβών και αποζημιώσεων οι υπάλληλοι των Τραπεζών και των θυγατρικών επιχειρήσεων των Τραπεζών ή των συνδεδεμένων με αυτές εταιριών που ανήκουν στον ίδιο όμιλο με τις Τράπεζες.
  • Παρέχεται η δυνατότητα αναστολής, με απόφαση υπουργού Εργασίας της καταβολής των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών και ρύθμισης των καθυστερούμενων κάθε είδους ασφαλιστικών εισφορών επιχειρήσεων και εργοδοτών, που διατηρούν επαγγελματική εγκατάσταση ή ασκούν δραστηριότητα σε πληγείσες περιοχές από θεομηνίες ή άλλες φυσικές καταστροφές, ανεξάρτητα από την επέλευση υλικής ζημίας στις εγκαταστάσεις τους. Και αυτό με δεδομένο το γεγονός ότι σε περίπτωση φυσικών καταστροφών ή θεομηνιών επέρχεται αιφνίδια μεταβολή των δεδομένων της οικονομικής και κοινωνικής ζωής μιας ολόκληρης περιοχής. Η διάταξη μπορεί να συμπεριλάβει και περιπτώσεις θεομηνιών που έχουν ήδη συμβεί. Με υπουργική απόφαση θα ρυθμίζονται οι εισφορές. Στην ίδια υπουργική απόφαση θα ορίζεται μεταξύ άλλων και η πληγείσα περιοχή εντός της οποίας θα εφαρμόζονται οι ασφαλιστικές διευκολύνσεις.
  • Μεταφέρονται μέσα σε ένα μήνα από την έναρξη ισχύος του υπό ψήφιση νόμου, από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος στον Ο.Π.Ε.Κ.Α., τα αδιάθετα χρηματικά ποσά του έργου «Κάρτα Αλληλεγγύης», για την επέκταση του Προγράμματος «Σχολικά Γεύματα» στα εσπερινά γυμνάσια και λύκεια. Με ΚΥΑ καθορίζονται τα κριτήρια επιλογής και οι προϋποθέσεις ένταξης των σχολικών μονάδων στο Πρόγραμμα, ο τρόπος υλοποίησης της επέκτασης του Προγράμματος κ.λπ.
  • Ρυθμίζονται επίσης με ΚΥΑ θέματα σχετικά με τη διαχείριση, διάθεση και κατανομή των εισπραχθέντων ποσών της κράτησης από πόρο του πρώην ΤΣΜΕΔΕ.
  • Παρέχεται η δυνατότητα απασχόλησης ανέργων απευθείας και σε εποπτευόμενα από δήμους και περιφέρειες ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ, στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, που σχεδιάζονται και καταρτίζονται από τη Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων του Υπουργείου Εργασίας. Ειδικότερα, οι δήμοι και οι περιφέρειες, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου τους, μπορούν να απασχολούν ανέργους και στα προαναφερόμενα νομικά πρόσωπα.