Αρχική Δικαιολογητικά Ασφαλιστική ενημερότητα και με την κατώτατη εισφορά

Ασφαλιστική ενημερότητα και με την κατώτατη εισφορά

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ασφαλιστική ενημερότητα μηναίας ή εξαμηνιαίας διάρκειας θα χορηγεί ο ΕΦΚΑ στους ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες.

Σύμφωνα με εγκύκλιο του υπερ-φορέα, οι μισθωτοί ασφαλισμένοι μπορούν να πάρουν, μετά από αίτηση στις αρμόδιες υπηρεσίες, ενημερότητα εξάμηνης διάρκειας, εφόσον έχουν καταβληθεί οι απαιτητές εισφορές ή έστω κάποιο έναντι ίσο με την κατώτατη εισφορά (168 ευρώ/μήνα για όλους και 87 ευρώ/μήνα για τους αγρότες).

Ωστόσο, αν πρόκειται η ενημερότητα να χρησιμεύσει για μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος, απαιτείται η πληρωμή του πλήρους ποσού που αναγράφεται στο ειδοποιητήριο.

Όσοι ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και αγρότες απασχολούνται το 2017 και ως μισθωτοί, θα λαμβάνουν ενημερότητα μηνιαίας διάρκειας (εφόσον δεν έχουν χρέη) χωρίς την καταβολή της ελάχιστης εισφοράς, δεδομένου ότι ως μισθωτοί είναι ασφαλιστικά ενήμεροι. Ο αιτών θα πρέπει να προσκομίσει οποιοδήποτε έγγραφο (π.χ. βεβαίωση αποδοχών ή εκκαθάριση μισθοδοσίας προηγούμενου μήνα κ.λπ.), από το οποίο να προκύπτει η ιδιότητα του μισθωτού και το σύνολο των μηνιαίων αποδοχών του.

Μηνιαία βεβαίωση ενημερότητας θα λαμβάνουν και όσοι έχουν υπαχθεί σε κάποια ρύθμιση, εφόσον τηρείται η ρύθμιση αυτή.

Τέλος, για τη χορήγηση ενημερότητας σε εργοδότες ακολουθείται η ισχύουσα διαδικασία. Δηλαδή, οι συγκεκριμένες βεβαιώσεις εξακολουθούν να χορηγούνται είτε ηλεκτρονικά, είτε από τις αρμόδιες υπηρεσίες ΕΦΚΑ, σύμφωνα με τη νομοθεσία που τις διέπει και τις οδηγίες που είχαν εκδοθεί.

Όπως προκύπτει από την εγκύκλιο, οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ επεξεργάζονται τη διαδικασία έκδοσης ασφαλιστικής ενημερότητας μέσω διαδικτύου, με συνυπολογισμό ενδεχόμενων οφειλών στο σύνολο των πρώην Ασφαλιστικών Ταμείων, έτσι ώστε να προκύπτει η ενιαία ασφαλιστική ενημερότητα ΕΦΚΑ.