Αρχική ΑΣΕΠ ΑΣΕΠ: Βγήκαν τα προσωρινά αποτελέσματα  της προκήρυξης 1Κ/2020

ΑΣΕΠ: Βγήκαν τα προσωρινά αποτελέσματα  της προκήρυξης 1Κ/2020

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 1Κ/2020 του ΑΣΕΠ  για την πλήρωση 36 θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης σε διάφορους φορείς.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται και στην εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής τους αίτησης.

προθεσμία υποβολής ενστάσεων κατά των ανωτέρω προσωρινών πινάκων ορίζεται από 24 Δεκεμβρίου 2020 έως και την πάροδο της 4ης   Ιανουαρίου 2021, ημέρας Δευτέρας.

Οι θέσεις εργασία της προκήρυξης

Υπενθυμίζεται ότι η προκήρυξη 1Κ/2020 του ΑΣΕΠ αφορούσε την πρόσληψη συνολικά 79 ατόμων κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ).

Α΄ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), τριάντα έξι (36) θέσεις.

Κλάδων / Ειδικοτήτων: ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΠΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ, ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Η/Υ, ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ), ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ / ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ / ΕΙΔ. ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ/ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Η/Υ, ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΠΕ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΑΝΗΛΙΚΩΝ, ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ.

Β΄ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), είκοσι δύο (22) θέσεις.

Κλάδων / Ειδικοτήτων: ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, ΤΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ), ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ, ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ, ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΙΔ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ, ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΕ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ.

Γ΄ Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), είκοσι (20) θέσεις.

Κλάδων / Ειδικοτήτων: ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ, ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ, ΔΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ, ΔΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ, ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ-ΚΛΗΤΗΡΑΣ, ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ, ΔΕ ΤΑΜΙΑ – ΛΟΓΙΣΤΗ, ΔΕ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ, ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΙΔ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ), ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΙΔ. ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ), ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ / ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ Μ.Ε., ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ/ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ Μ.Ε., ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ.

Δ΄ Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.), μία (1) θέση.

Κλάδων / Ειδικοτήτων: ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ / ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ – ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ. Οι ενδιαφερόμενοι για την κάλυψη των θέσεων αυτών καλούνται, εφόσον κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα, να υποβάλουν «ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» (ηλεκτρονική).

Πίνακες προσωρινών αποτελεσμάτων κατηγορία ΠΕ (άνοιγμα με Mozilla Firefox)