Αρχική ΑΣΕΠ ΑΣΕΠ: Προσλήψεις στα ΕΛΤΑ – Θέσεις εργασίας στην Χαλκιδική

ΑΣΕΠ: Προσλήψεις στα ΕΛΤΑ – Θέσεις εργασίας στην Χαλκιδική

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Σε ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών πλήρους απασχόλησης, τεσσάρων (4) ατόμων Κατηγορίας Ταχυδρομικού Έργου ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, προχώρησε ο ΑΣΕΠ.

Οι θέσεις αφορούν την κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών σε Υπηρεσιακές Λειτουργίες Αρναίας και Ιερισσού της ΕΛΤΑ Α.Ε., που εδρεύουν στο Νομό Χαλκιδικής, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα, διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στην ακόλουθη διεύθυνση:

1. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε.

Κατ. Αρναίας Αριστοτέλους 72 630 74 ΑΡΝΑΙΑ (τηλ. επικοινωνίας: 23720 22221)

2. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε.

Κατ. Ιερισσού 630 75 ΙΕΡΙΣΣΟΣ (τηλ. επικοινωνίας: 23770 22262) ώρες υποβολής 09.00 – 13.00

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας ανάρτησης της παρούσας, δηλαδή αρχίζει από 23-06-2021 και λήγει στις 02-07-2021.

Νομός Χαλκιδικής-Πρόσληψη τεσσάρων (4) υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου οκτάμηνης διάρκειας.

Δείτε την ανακοίνωση των ΕΛΤΑ