Αρχική ΑΣΕΠ ΑΣΕΠ: Προσλήψεις 90 ατόμων στο πανεπιστήμιο Πατρών

ΑΣΕΠ: Προσλήψεις 90 ατόμων στο πανεπιστήμιο Πατρών

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Το πανεπιστήμιο Πατρών ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά ενενήντα (90) ατόµων για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας.Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.8 και να την υποβάλουν, αποκλειστικά ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: Πανεπιστήµιο Πατρών, Τ.Κ.: 265 04 Ρίο – Πάτρα, απευθύνοντάς την στο Τµήµα ∆ιοικητικού Προσωπικού της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών, υπ’ όψιν κ.κ. Ε. Καράµπαλη, 2610/997.606 ή Π. Γαλάνη, 2610/969.076.

Δείτε ΕΔΩ την προκήρυξη