Αρχική Μόνιμοι ΑΣΕΠ: Προκήρυξη για μόνιμες προσλήψεις σε ΕΛ.ΣΤΑΤ/ΕΚΑΠΤΥ

ΑΣΕΠ: Προκήρυξη για μόνιμες προσλήψεις σε ΕΛ.ΣΤΑΤ/ΕΚΑΠΤΥ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού ανακοίνωσε , ότι εκδόθηκε η 5Ε/2020 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ για μόνιμες προσλήψεις στο δημόσιο που αφορά στην πλήρωση έξι (6) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στο Εθνικό Κέντρο Αξιολόγησης της Ποιότητας και Τεχνολογίας στην Υγεία (Ε.Κ.Α.Π.Τ.Υ.) Α.Ε. με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και έξι (6) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στην Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28), όπως ισχύει.

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ με επισυναπτόμενα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα Ε΄).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών στην ανωτέρω διαδικασία αρχίζει στις 22 Ιανουαρίου 2021 ημέρα Παρασκευή και λήγει στις 10 Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00.

Οι θέσεις εργασίας αφορούν την πλήρωση των παρακάτω θέσεων ενώ τα προσόντα και τα απαραίτητα δικαιολογητικά περιγράφονται αναλυτικά στην επισυναπτόμενη προκήρυξη.

Εθνικό Κέντρο Αξιολόγησης της Ποιότητας και Τεχνολογίας στην Υγεία (Ε.Κ.Α.Π.Τ.Υ.)

  • Διαχείριση Ποιότητας
  • Αξιολόγηση, Πιστοποίηση και Διοικητική Υποστήριξη Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας
  • Εσωτερική Κλινική Αξιολόγηση
  • Αξιολόγηση Τεχνικών Φακέλων Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων
  • Διοίκηση Επιχειρήσεων

Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.)

  • Εθνικοί Λογαριασμοί – Οικονομικές Στατιστικές – Στατιστικές Εμπορίου και Υπηρεσιών
  • Στατιστικές Πληθυσμού και Ανάλυση Δεδομένων και Στατιστική Μεθοδολογία
  • Πληροφορικής