ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) θα προχωρήσει σε πέντε προσλήψεις, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους ημερήσιας απασχόλησης, για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας του κτιρίου της Κεντρικής Υπηρεσίας που εδρεύει στην Αθήνα.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.8, αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: (sox_asep@asep.gr).

Η αίτηση συμμετοχής θα πρέπει να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή, και θα υποβληθεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας στις εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Επικοινωνία: κα Παπακωνσταντίνου Αγορή (2131319162) ή κα Σκολαρίκου Ιωάννα (2131319156).

Δείτε την προκήρυξη εδώ.