Αρχική ΑΣΕΠ ΑΣΕΠ: 136 προσλήψεις στον ΟΔΑΠ

ΑΣΕΠ: 136 προσλήψεις στον ΟΔΑΠ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (Ο.Δ.Α.Π.), γνωστοποιεί προσλήψεις, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 136 ατόμων για την κάλυψη αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας.

Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι οι εξής:

ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΠΕ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ, ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΤΕ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ, ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, ΤΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ, ΔΕ ΠΩΛΗΣΕΩΝ, ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας κατά τις εργάσιμες ημέρες (από 09:00πμ έως 13:00 μμ), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ, ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 57 Τ.Κ. 10564 – ΑΘΗΝΑ (3ος όροφος), απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού, με την αναφορά ότι πρόκειται για την αίτηση υποψηφιότητας για την ΣΟΧ 2/2023 (τηλ. επικοινωνίας: 210-3722550-579-580).

Η προκήρυξη

Διαβάστε ΕΔΩ περισσότερες ειδήσεις