Κυριακή, 19 Μαΐου, 2024

ΑΣΕΠ- Mόνιμοι: Ξεκινούν οι αιτήσεις για 73 μόνιμους σε Δικαστήρια, Πρωτοδικεία και ΣτΕ

Αύριο, Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου, ξεκινούν οι αιτήσεις συμμετοχής στη νέα προκήρυξη του ΑΣΕΠ που προβλέπει την πρόσληψη 73 δόκιμων υπαλλήλων, του κλάδου «ΠΕ Τεκμηρίωσης και Επικουρίας Δικαστικού Έργου», για την κατεύθυνση της Διοικητικής Δικαιοσύνης.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην Αθήνα και αναμένεται να ξεκινήσει την 5η Ιουνίου 2023. ο πρόγραμμα, η διαδικασία, τα εξεταστικά κέντρα διεξαγωγής του διαγωνισμού, ο ορισμός επιτηρητών, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα, το οποίο αναφέρεται στους υποψηφίους, τους όρους και τον τρόπο διεξαγωγής του διαγωνισμού, καθορίζονται με απόφαση της επιτροπής διαγωνισμού.

Η κατανομή των θέσεων
Ο αριθμός των διοριστέων κατανέμεται ανά Δικαστήριο και τη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, ως ακολούθως:

Για το Συμβούλιο της Επικρατείας – 30 θέσεις
Για τη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων – 3 θέσεις
Για το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών – 10 θέσεις.
Για το Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης – 5 θέσεις
Για το Διοικητικό Εφετείο Πειραιά – 5 θέσεις
Για το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών – 10 θέσεις
Για το Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης – 5 θέσεις
Για το Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιά – 5 θέσεις
Ακολουθήστε τη νέα σελίδα μας στο Twitter για να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα εργασιακά νέα!

Απαιτούμενα προσόντα
Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι:

Έχουν άδεια άσκησης του δικηγορικού επαγγέλματος από δικηγορικό σύλλογο της χώρας ή από αρμόδια αρχή κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου ή είναι υπάλληλοι μόνιμοι ή με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, που περιλαμβάνονται στις κατηγορίες της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4440/2016 (Α’ 224), συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές ή δικαστικοί υπάλληλοι και κατέχουν πτυχίο νομικής σχολής ημεδαπού πανεπιστημίου ή πτυχίο νομικής σχολής αλλοδαπού πανεπιστημίου, εφόσον έχει λάβει ακαδημαϊκή ή επαγγελματική αναγνώριση
Έχουν γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή στα αντικείμενα: (α) επεξεργασία κειμένων, (β) υπολογιστικά φύλλα και (γ) υπηρεσίες διαδικτύου που αποδεικνύεται με τον τρόπο που προβλέπεται από το π.δ. 85/2022 (Α’ 232) για τους δημόσιους διοικητικούς υπαλλήλους
Έχουν τα προσόντα που ορίζονται στα άρθρα 3 και 4 του ν. 4798/21 (Α’ 68) και στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 26 του ν. 4798/21 (Α’ 68) και δεν έχουν τα κωλύματα που προβλέπονται στα άρθρα 5 έως 9 του ν. 4798/021 (Α’68) για τον διορισμό τους ως δικαστικών υπαλλήλων.

 

Τα στάδια του διαγωνισμού

Ο εισαγωγικός διαγωνισμός περιλαμβάνει τρία στάδια:

  1. Το πρώτο στάδιο περιλαμβάνει γραπτή εξέταση ειδικά επί των δικαστικών αποφάσεων του παραρτήματος της παρούσας, η οποία συνίσταται σε δύο γραπτές δοκιμασίες, η καθεμία από τις οποίες διαρκεί 3 ώρες και μπορεί να έχει τη μορφή ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών κατανόησης κειμένου ή αποφάσεων ή γνώσεων ή συνδυασμού των ανωτέρω, ή πρακτικών θεμάτων. Οι δοκιμασίες αυτές βασίζονται αποκλειστικά στην κριτική μελέτη και κατανόηση των ανωτέρω δικαστικών αποφάσεων.
    Επιτυχόντες κατά το στάδιο αυτό είναι όσοι βαθμολογήθηκαν με 50 και άνω στις 100 μονάδες σε καθεμία από τις δύο δοκιμασίες, εκτός εάν ο αριθμός τους υπερβαίνει το τριπλάσιο του αριθμού των θέσεων της παρούσας προκήρυξης, ήτοι τους διακόσιους 219. Στην περίπτωση αυτή, επιτυχόντες θεωρούνται όσοι καταλαμβάνουν στη σειρά κατάταξης θέση εντός του αριθμού αυτού. Τα αποτελέσματα του πρώτου σταδίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Οι επιτυχόντες του πρώτου σταδίου συμμετέχουν στο δεύτερο στάδιο.
  2. Το δεύτερο στάδιο περιλαμβάνει πρόσθετη γραπτή εξέταση που συνίσταται σε δύο γραπτές δοκιμασίες επί του αντικειμένου του δικαιοδοτικού κλάδου, οι οποίες μπορεί να έχουν τη μορφή ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών κατανόησης κειμένου ή αποφάσεων ή γνώσεων ή συνδυασμού των ανωτέρω ή πρακτικών θεμάτων που άπτονται του αντικειμένου του οικείου δικαιοδοτικού κλάδου και μία ή περισσότερες δοκιμασίες σε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες ξένες γλώσσες: αγγλική, γαλλική, γερμανική και ιταλική, η οποία συνίσταται σε ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών κατανόησης κειμένου ή μετάφρασης κειμένου από την ξένη γλώσσα στην ελληνική ή συνδυασμό τους. Καθεμία από τις δοκιμασίες του δεύτερου σταδίου έχει τρίωρη διάρκεια.
    Επιτυχόντες κατά το στάδιο αυτό, είναι όσοι βαθμολογήθηκαν με 50 και άνω στις 100 μονάδες σε καθεμία από τις δύο δοκιμασίες επί νομικών θεμάτων και σε μία τουλάχιστον δοκιμασία που αφορά στη γνώση ξένης γλώσσας. Τα αποτελέσματα του δεύτερου σταδίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του υπουργείου Δικαιοσύνης. Οι επιτυχόντες του δευτέρου σταδίου συμμετέχουν στο τρίτο στάδιο.
  3. Στο τρίτο στάδιο οι επιτυχόντες υποψήφιοι εξετάζονται προφορικά από την τριμελή επιτροπή επί του αντικειμένου του οικείου δικαιοδοτικού κλάδου.

Υποβολή αιτήσεων

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν αιτήσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό, στη γραμματεία οποιουδήποτε διοικητικού δικαστηρίου της χώρας, οι οποίες έχουν τον χαρακτήρα υπεύθυνων δηλώσεων.

Επίσης δηλώνουν υποχρεωτικά την ή τις ξένες γλώσσες στις οποίες επιθυμούν να εξεταστούν, μεταξύ της αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής και ιταλικής. Με τις αιτήσεις συμμετοχής συνυποβάλλονται τα δικαιολογητικά, με τα οποία αποδεικνύεται η συνδρομή των απαιτούμενων προσόντων και η έλλειψη των κωλυμάτων.

Το πιστοποιητικό της σωματικής υγείας εκδίδεται από παθολόγο ή γενικό ιατρό, ενώ το πιστοποιητικό ψυχικής υγείας από ψυχίατρο, είτε του Δημοσίου είτε ιδιωτών.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ξεκινά αύριο, Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου και λήγει την Παρασκευή 3 Μαρτίου 2023.

Αναλυτικά η προκήρυξη ΕΔΩ.

Διαβάστε ακόμη:

Τα σχέδια Παπασταύρου-Μπρατάκου και το “ρουσφέτι’ της χρονιάς 

Η στήλη αυτή λέει..δημοσίως όσα φτάνουν στα…ευαίσθητα αυτιά μας...

Αιτήσεις τώρα -Τα προσόντα για 817 μόνιμες θέσεις σε νοσοκομεία

Σήμερα άνοιξε η…αυλαία για τις 817 μόνιμες θέσεις στα...

Έφτιαξαν μονοπάτι για τυφλούς στη μέση του δρόμου (ΒΙΝΤΕΟ)

Τα ατομα με αναπηρία ανεβαίνουν ούτως ή άλλως το...

Ενημερωτικό Δελτίο

Βίντεο ντοκουμέντο με τις κινήσεις του 50χρονου πριν και μετά τη γυναικοκτονία στο Μενίδι

Δύο νέα βίντεο έρχονται στην δημοσιότητα που δείχνουν τις κινήσεις του 50χρονου δράστη, που σκότωσε με 10 μαχαιριές την 40χρονη εν διαστάσει σύζυγο του...

Στο “έλεος ” της αφρικανικής σκόνης η Κρήτη – Συστάσεις στις ευπαθείς ομάδες

Στο "έλεος " της αφρικανικής σκόνης η Κρήτη, την προσοχή των πολιτών, ιδίως όσων ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες, εφιστά η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της...

Επιθεώρηση Εργασίας: Παρενόχληση στην εργασία – Τα δικαιώματα των εργαζομένων και οι υποχρεώσεις του εργοδότη

Εκστρατεία ενημέρωσης εργαζομένων και εργοδοτών στο πλαίσιο δράσεων ευαισθητοποίησης σε θέματα βίας και παρενόχλησης στην εργασία ξεκινά η Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας, με πρωταρχικό μέλημα να διαμορφωθούν...

EKΠA – 2ος Φοιτητικός Διαγωνισμός Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας

Σε εξέλιξη μέχρι τις 31 Μαΐου θα βρίσκεται η διαδικασία υποβολής αίτησης συμμετοχής των φοιτητών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) στον Φοιτητικό...