Αρχική ΑΣΕΠ ΑΣΕΠ 6E/2021: Αρχικοί πίνακες κατάταξης για το ΕΚΤ

ΑΣΕΠ 6E/2021: Αρχικοί πίνακες κατάταξης για το ΕΚΤ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Εκδόθηκαν, Παρασκευή 18 Νοεμβρίου, από το ΑΣΕΠ οι αρχικοί πίνακες κατάταξης και αποκλειομένων για τυπικούς λόγους της προκήρυξης 6E/2021 για την πλήρωση, μεταξύ άλλων, μίας θέσης Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, στο «Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ)», με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, στο γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού / Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων» (Κωδικός θέσης: 10010).

Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι περιλαμβανόμενοι στον πίνακα αποκλειομένων για τυπικούς λόγους, εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται στην ηλεκτρονική τους αίτηση.

Ενστάσεις

Ενστάσεις κατά των ανωτέρω αρχικών πινάκων υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ εντός της ορισθείσας από την Επιτροπή Επιλογής προθεσμίας, από την 21η Νοεμβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα ώρα 8:00 έως και την 25η Νοεμβρίου 2022, ημέρα  Παρασκευή ώρα 14:00 αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού τόπου του, ακολουθώντας τη διαδρομή: Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες → ΕΝΣΤΑΣΗ.

Οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης και αποκλειομένων για τυπικούς λόγους θα προκύψουν μετά την εκδίκαση τυχόν ενστάσεων.

Για τυχόν τεχνικές διευκρινίσεις και μόνο σχετικά με τη διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής των ηλεκτρονικών ενστάσεων, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Διαχείρισης Δεδομένων & Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του ΑΣΕΠ ακολουθώντας τον σύνδεσμο ή τηλεφωνικά (2131319100 – Επιλογή 4), τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες 8:00 μέχρι 14:00.

Οι Αρχικοί Πίνακες Κατάταξης