Εκδόθηκαν σήμερα, Παρασκευή 11 Νοεμβρίου, από την Επιτροπή Επιλογής του ΑΣΕΠ οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης της προκήρυξης 6Ε/2021 για την πλήρωση, μεταξύ άλλων, δύο θέσεων Ειδικών Επιστημόνων στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης – Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (Υπουργείο Εσωτερικών) με θητεία, διάρκειας ίσης με τη διάρκεια του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου, στα γνωστικά αντικείμενα:

  • «Περιφερειακή Ανάπτυξη» (κωδ. θέσης: 10004)
  • «Χωροταξία/Πολεοδομία/Αστικός Σχεδιασμός» (κωδ. θέσης: 10007)

Να σημειωθεί ότι από το ΑΣΕΠ έχουν αναρτηθεί και οι προσωρινοί πίνακες αποκλειομένων για τυπικούς λόγους.

Διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι περιλαμβανόμενοι υποψήφιοι στους προσωρινούς πίνακες αποκλειομένων για τυπικούς λόγους εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται στην ηλεκτρονική τους αίτηση.

Σημειώνεται ότι κατά των ανωτέρω προσωρινών πινάκων δεν υποβάλλονται ενστάσεις.

Οι τελικοί προσωρινοί πίνακες κατάταξης, προσληπτέων και αποκλειομένων για τυπικούς λόγους θα προκύψουν μετά τη διενέργεια της ατομικής συνέντευξης των υποψηφίων.

Οι Προσωρινοί πίνακες κατάταξης