Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Θήβας, που εδρεύει στο Δήμο Θηβαίων Π.Ε. Βοιωτίας.
4 ΥΕ Εργάτες Γενικών Καθηκόντων
2 ΔΕ Τεχνίτες Υδραυλικοί
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 20/07/2021 μέχρι και 29/07/2021