Αρχική ΑΣΕΠ ΑΣΕΠ: 520 προσλήψεις στον Δήμο Αθηναίων

ΑΣΕΠ: 520 προσλήψεις στον Δήμο Αθηναίων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ
ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά πεντακοσίων είκοσι (520) ατόµων πλήρους απασχόλησης για την καθαριότητα σχολικών µονάδων.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως 13 Αυγούστου 2021.

 

Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν µόνο την συνηµµένη αίτηση µε Αριθµό Πρωτοκόλλου Ανακοίνωσης: 205330/6-08-2021 και να την υποβάλουν µαζί µε ευκρινές φωτοαντίγραφο:

Των δύο όψεων του ατοµικού δελτίου ταυτότητας ή άλλων δηµόσιων εγγράφων από τα οποία να προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας, όπως σχετική προσωρινή βεβαίωση αστυνοµικής αρχής ή τις κρίσιµες σελίδες του διαβατηρίου (δηλ. αυτές στις οποίες αναφέρονται ο αριθµός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου) ή τις δύο όψεις της άδειας οδήγησης ή τις κρίσιµες  σελίδες του ατοµικού βιβλιαρίου υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων. Εάν από τα έγγραφα αυτά δεν προκύπτει η ηµεροµηνία γέννησης, πρέπει να προσκοµισθεί και το πιστοποιητικό γέννησης,
ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: soxproslipsi@athens.gr

Η αίτηση συµµετοχής, που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να εµφανίζεται υπογεγραµµένη, µε φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ