Αρχική ΑΣΕΠ ΑΣΕΠ – 4Κ/2018: Έκδοση Συμπληρωματικών Οριστικών Αποτελεσμάτων ΥΕ

ΑΣΕΠ – 4Κ/2018: Έκδοση Συμπληρωματικών Οριστικών Αποτελεσμάτων ΥΕ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
(ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4Κ/2018 – ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ)

Σήμερα εκδόθηκαν τα συμπληρωματικά οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης 4Κ/2018 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 13/12-4-2018 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), τα οποία αφορούν στην πλήρωση δύο (2) θέσεων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, κλάδου – ειδικότητας “ΥΕ Εργάτες (ΕΤ2) (ΙΔΑΧ)” – Κωδικός Θέσης 106στην Ανώνυμη Εταιρεία Ύδρευσης – Αποχέτευσης Πρωτεύουσας – ΕΥΔΑΠ Α.Ε.

Ο συμπληρωματικός πίνακας  προσληπτέων απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα “ΔΙΑΥΓΕΙΑ” μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ.