Αρχική ΑΣΕΠ ΑΣΕΠ: 49 προσλήψεις στο Δήμο Θεσσαλονίκης

ΑΣΕΠ: 49 προσλήψεις στο Δήμο Θεσσαλονίκης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα εννιά (49) ατόμων για την κάλυψη αναγκών, με την παροχή υπηρεσιών έναντι λοιπών αντικαταβολών, του Δήμου Θεσσαλονίκης που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμούς ατόμων:

1 ΠΕ Ψυχολόγων

2 ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών

2 ΔΕ Τεχνιτών Ηλεκτρολόγων

2 ΔΕ Μαρμαροτεχνιτών

4 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Φορτωτή και εσκαφέα Φορτωτή)

12 ΥΕ Φυλάκων

14 ΥΕ Εργατών-τριών Ταφής

10 ΥΕ Εργατών-τριών Κοιμητηρίων

2 ΥΕ Εργατών-τριών (Οικοδομικών Εργασιών)

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση κατά περίπτωση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΣΟΧ 2 ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Θεσσαλονίκης, Βασιλέως Γεωργίου Α΄ 1, Τ.Κ. 54636 Θεσσαλονίκη, απευθύνοντάς την προς τη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων – Τμήμα Μητρώων και Διαδικασιών Προσωπικού, υπόψη κας Βασιλικής Βλαχιώτη (τηλ. επικοινωνίας για πληροφορίες: 2313317139, 2313317128, 2313317666, 2313317137). Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Όλη η προκήρυξη εδώ