Αρχική ΑΣΕΠ ΑΣΕΠ: 47 προσλήψεις στο Δήμο Γλυφάδας

ΑΣΕΠ: 47 προσλήψεις στο Δήμο Γλυφάδας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν μόνο την συνημμένη αίτηση με αριθμό Πρωτοκόλλου
Ανακοίνωσης 22838/10-08-2021 και να την υποβάλουν μαζί με ευκρινές φωτοαντίγραφο : Των δύο όψεων ατομικού δελτίου ταυτότητας ή άλλων δημοσίων εγγράφων από τα οποία να προκύπτουν τα στοιχεία ταυτότητας, όπως σχετική προσωρινή βεβαίωση αστυνομικής αρχής ή τις κρίσιμες σελίδες του διαβατηρίου (δηλ. αυτές στις οποίες αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου) ή τις δύο όψεις της άδειας οδήγησης ή τις κρίσιμες σελίδες του βιβλιαρίου υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων. Εάν από τα έγγραφα αυτά δεν προκύπτει η ημερομηνία γέννησης, πρέπει να προσκομισθεί και το πιστοποιητικό
γέννησης. Η υποβολή γίνεται ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: prosopiko@glyfada.gr με την
ένδειξη στο θέμα του ηλεκτρονικού μηνύματος: «ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ».

Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ